Generalforsamling

 

Referat af generalforsamlingen i ”Old Boys i Viborg Golfklub” afholdt den 25. oktober 2023 i GOMA Golf.

 

 

 1. Valg af dirigent

 

Bestyrelsen foreslog Uffe Steffensen, som blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i h.t. vedtægterne.

 

 

 1. Formandens beretning

 Jakob Eriksen:

 

Igen i år har været et fantastisk år, hvor vejret har været med os. Det var jo kun i juli måned hvor vi fik lidt regn-og blæsevejr.

Sidste år gik Old Boys den digitale vej, hvor vi skulle notere point ved indtastning på telefonen. Ligeledes tilmelding til Golf Box.

Det er jo gået over al forventning – så rigtig godt gået.

Vi startede i februar måned med en tur til Volstrup, hvor vi spillede golf i simulator, hvilket var meget spændende at prøve dette. Så det kan godt tænkes, at vi vil gentage besøget i 2024.

Åbningsturneringen skulle være afholdt den 5. april, men blev p.g.a. vejret udsat til den 19. april.

Klubben havde ultimo 2022 fået en flaske whisky af Kurt Granby,

Denne blev udloddet ved lodtrækning af tilmeldte.

 

Maj måned kørte vi igen til Volstrup for at spille på deres udendørs baner.

Vores sommertur gik til Lemvig Golfklub, med start på Struers Golfklubs baner.

Turen var rigtig god, og vi hyggede os alle. Vi var 24 deltagere.

Bestyrelsen vil gerne appellere til alle medlemmer om, at bakke op omkring vores årlig tur (det er altså hyggeligt).

Vi var også en tur til Hobro Golfklub, og her var vi – ja hold nu fast 37 medlemmer – hvilket er helt fantastisk. Igen en rigtig god tur.

OB-cup blev i år ændret til individuelle hulspil med fuldt handicap.

 

Så var det jo også året, hvor vi afholdt vor 25-års jubilæum med turnering og efterfølgende gallamiddag.

Vi havde allieret os med Knud Overgård, som tog billeder/video gennem dagen, og han har lavet et godt sammendrag med nogle fantastiske billeder som ligger på hjemmesiden for OLD Boys.

Rigtig godt lavet.

 I forbindelse med vor 25 års jubilæum skænkede Tommy Christensen og Kurt Granby en flot skulptur til OB afdelingen – og vi har besluttet os for, at denne skulptur, fremover skal være OB-cupens vandrepokal.

Der var rigtig mange præmier til spillerne, som alle var doneret at div. Sponsorer.

Vi var desværre kun 43 medlemmer til jubilæums-arrangementet.

I Old Boys afdelingen er vi p.t. 110 medlemmer.

Til månedsturneringerne har der i år været 68 forskellige tilmeldte på 18 huller og yderligere 12 på 9 huller. Stort set samme antal som sidste sæson.

Der har i årets løb desværre været 2 dødsfald

                           Tonny Bøger

                           Leo Larsen som var stifter og tidligere formand samt æresmedlem af Old Boys klubben

Ære være deres minde.

Vi har haft en del bestyrelsesmøder gennem året og en stor tak til den øvrige bestyrelse, Jens, Henning og Peder, for jeres store arbejdsindsats og altid gode humør.

Også en stor tak til:

Per og greenkeepergården

Pia, Mogens, Verner og Anne Marie

Cafeen

Proshoppen

Og ikke mindst en kæmpe TAK til jer medlemmer af Old Boys, for altid det gode humør, latter og ikke mindst den gode snak vi får ude på banen med små kærlige drillerier derude.

—-

 

Beretningen blev godkendt med akklamation.

 

 

 1. Regnskab

Kassereren Jens Overgaard aflagde det reviderede regnskab.

Årets resultat blev et underskud på kr. 6.242,82. Formuen udgør kr. 12.083,17. Jens oplyste, at underskuddet kan henføres til jubilæumsfesten og var budgetteret for at nedbringe kassebeholdningen.

 

Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation.

 

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er Henning Hjorth (modtager genvalg) og Jens Overgaard (modtager ikke genvalg).

 

Henning Hjorth blev genvalgt for 2 år.

Anders Mosegaard Jensen blev nyvalgt for 2 år.

 

Bestyrelsen består desuden af Jakob Eriksen og Peder Hedegaard (begge valgt i 2022 for 2 år).

 

 

 1. Valg af 2 revisorer

Nuværende: Jens Vestergaard (modtager genvalg) og Kai Skou Hansen (modtager ikke genvalg).

 

Jens Vestergaard blev genvalgt.

Folmer Rud Hansen blev nyvalgt.

 

 

 1. Fastsættelse af kontingent

Det årlige kontingent blev fastsat uændret til kr. 150.

 

 

 1. Indkomne forslag

Ingen

 

 

 1.  

Golfklubbens formand Mogens Andersen gav (på baggrund af den seneste artikel i VSF) en kort redegørelse for klubbens økonomi og pointerede i den forbindelse, at klubben ikke er i krise.

 

Jakob Eriksen takkede Jens Overgaard for et fantastisk arbejde i bestyrelsen gennem 8 år.

 

Kurt Langeland uddelte en erkendtlighed til bestyrelsen som tak for arbejdet i det forløbne år.

Jakob Eriksen takkede på bestyrelsens vegne for gaverne.

 

Jakob Eriksen uddelte Order of Merit-pokaler (skænket af Kurt Granby Jensen) til

Henning Jensen (18 huller)

Svend Nielsen (9 huller)

 

Jakob takkede desuden Knud Overgaard for filmen/videoen i forbindelse med jubilæumsarrangementet samt den afgående revisor Kai Skou Hansen.

 

——-

 

42 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

 

Viborg, den      /      –  2023

 

___________________________________             ________________________________

  Dirigent                                                                      Formand

 

——-

 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

 

Formand – Jakob Eriksen

Kasserer – Anders Mosegaard Jensen

Sekretær – Peder Hedegaard

Bestyrelsesmedlem – Henning Hjorth

 

 

 


 

 

Referat af generalforsamlingen i ”Old Boys i Viborg Golfklub” afholdt den 26. oktober 2022 i GOMA Golf.

 

 1. Valg af dirigent

 

Bestyrelsen foreslog Jørgen Børsting, som blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i h.t. vedtægterne.

 

 1. Formandens beretning.

 

Jakob Eriksen:

 

  Lidt om årets gang 2021/22

 

  Ja – det er så min første beretning som formand.

 

  Det har været et fantastisk år, hvor vejret har været i den lune side, så vi stort set ikke har haft    regntøjet fremme.

  Vi startede året med åbningsturneringen den 6. april, hvor Ole Hansen samtidig blev udnævnt til  æresmedlem, efter 10 år som formand for OB.

  Det var også året, hvor vi i OB gik den digitale vej, med notering af point ved indtastning på  telefonen – og dette er virkelig gået over al forventningerne – så rigtig godt gået til alle.

  Og som noget nyt i år, skal vi alle tilmelde os via golfbox.

  Vi kaster fortsat bolde op kl. 8.45.

 

  Vor sædvanlige tur til Tyskland Gut Apeldör blev aflyst, da vi fra tysk side fik meddelelse om, at vi  max måtte være 20 medlemmer, hvilket er for lidt.

  I stedet tog vi en tur til Fyn og boede på Hotel Faaborg Fjord, med udgangspunkt i 3 baner hhv.  Fåborg Golfklub, Svendborg og Midtfyns Golf Klub. Vi var 23 medlemmer som deltog.

  Det var en fantastisk tur, og vi fra bestyrelsen vil meget gerne appellere til alle medlemmer om, at  bakke op omkring vores årlige tur. (det er ret hyggeligt).

  Som følge af det lave deltagerantal, synes vi nu at tiden var inde til at lave en rundspørge omkring   fremtidige ture med overnatninger, og der kom 48 svar tilbage, hvilket er næsten 50% af samtlige  OLD Boys medlemmer som svarede.

  Det fortæller meget om, hvor stort engagement hvor enkelt bidrager med.

 

  I maj var vi på tur til Søhøjlandet golfklub og september gik turen til Randers Fjord Golfcenter med   28 deltagere.

  Til månedsturneringerne har der været 70 forskellige tilmeldte på 18 huller og 15 på 9 huller.

  Der bliver afholdt 6 månedsmatcher, og forrige år skænkede Kurt Grandby Jensen en vandrepokal til 18 huls spillerne, og Kurt har i år skænket en ny vandrepokal til 9 huls spillere– En stor tak til Kurt, for hans betænksomhed.

  Vi er nu 112 medlemmer af OLD Boys mod sidste år 119 – et lille fald. 

  Vi vil til enhver tid have det sjovt – og vi lægger stor vægt på det sociale islæt som aldrig må gå væk jf. i øvrigt vedtægternes § 1 der siger, at det sociale skal vægtes højt.

  Vi har haft en del bestyrelsesmøder gennem året og

 

  TAK

 

  En stor tak til bestyrelsen, Jens, Henning og Peder for jeres store arbejdsindsats og altid gode humør.

  Tak til Per og greenkeepergården for det gode samarbejde vi har haft.

  Tak til Pia, Verner og Mogens.

  Tak til cafeen.

  Tak til Niels Erik i proshoppen for sponsorater m.v.

  Og ikke mindst en kæmpe TAK til jer medlemmer af OLD Boys, for altid det gode humør og latter, og ikke mindst den gode snak vi får ude på banen.

 

—-

 

Beretningen blev godkendt med akklamation.

 

 1. Regnskab

 

Kassereren Jens Overgaard aflagde det reviderede regnskab.

Årets resultat blev et beskedent underskud på kr. 771,00. Formuen udgør kr. 18.325,99.

 

Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

På valg er Jakob Eriksen (modtager genvalg) og Peder Hedegaard (modtager genvalg).

 

Jakob Eriksen blev genvalgt for 2 år.

Peder Hedegaard blev genvalgt for 2 år.

 

Bestyrelsen består desuden af Jens Overgaard og Henning Hjorth (begge valgt i 2021 for 2 år).

 

 1. Valg af 2 revisorer

 

Nuværende: Stig Andersen (modtager ikke genvalg) og Kai Skou Hansen (modtager genvalg).

 

Kai Skou Hansen blev genvalgt.

Jens Vestergaard blev nyvalgt.

 

 1. Fastsættelse af kontingent

 

Det årlige kontingent blev på forslag fra bestyrelsen forhøjet fra kr. 100 til kr. 150.

 

 1. Indkomne forslag

 

Ingen

 

 1.  

 

Søren Nabe og Orla Nygaard uddelte en erkendtlighed til bestyrelsen som tak for arbejdet i det forløbne år.

Jakob Eriksen takkede på bestyrelsens vegne for gaverne.

 

Jakob Eriksen uddelte Order of Merit-pokaler (skænket af Kurt Granby Jensen) til

Tommy Christensen (18 huller)

Svend Nielsen (9 huller)

 

——-

57 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

 

——-

 

 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

 

Formand – Jakob Eriksen

Kasserer – Jens Overgaard

Sekretær – Peder Hedegaard

Bestyrelsesmedlem – Henning Hjorth

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 27. oktober 2021 i GOMA Golf.

 

Generalforsamlingen indledtes med, at Ole Hansen udtalte mindeord over klubbens mangeårige medlem Mogens Schou, som desværre gik bort i 2021.

 1. Valg af dirigent

 Bestyrelsen foreslog Vagn Holt, som blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i h.t. vedtægterne.

 1. Formandens beretning

 Ole Hansen:

Jeg kom ind i bestyrelsen i 2011. I 2012 afløste jeg Finn Ritz som formand. Det var mit ønske at stoppe sidste år.  Der skulle her vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Blandt mange emner lykkedes det kun at få besat 1 plads. Derfor forlængede jeg mit arbejde i bestyrelsen, hvilket vi vender tilbage til under punkt 4 – valg af bestyrelsesmedlemmer.

11 marts 2020 lukkede Danmark ned p.g.a. Covid 19. Det mærkede vi også i Viborg Golfklub. Her har golf nok været en af de sportsgrene, der blev mindst ramt.  Som en udendørs sport kunne vi ret hurtigt komme på banen igen, ved overholdelse af forskellige restriktioner.

 

Lidt om årets gang.

Restriktionerne omkring Covid 19 betød også i år færre arrangementer.

Omkring de 6 månedlige turneringer med spisning og præmier. Her blev turneringerne i april og maj kun afviklet med spil og præmier.  56 medlemmer har der i gennemsnit været til disse turneringer. Tak for den gode opbakning.

Ingen udflugt i foråret. Vi kunne til gengæld tage til Tange den 18. august med god deltagelse.  Den årlige dyst mod MF i juni blev aflyst.

Tyskland. Efter aflysninger i 2020 og juni 2021 kunne vi 13. – 15. september 2021 igen tage til Tyskland.  Turen gik igen til vores favoritsted Gut Apfeldør. Vi var 36 deltagere, heraf 8 nye. En særlig tak til dig Jens, skal her lyde. Jeg tænker her på dine mange kontakter til Tyskland både i foråret og nu i efteråret al det administrative arbejde, der her fulgte med.

OB-cup er blevet afviklet i august-oktober måned siden 2012. Spilleformen var i år, Irish Two-some. Vinderne of. senere  i.f.m. præmieuddelingen.

Sidste år skænkede Kurt Granby Jensen en vandrepokal. Bestyrelsen har her besluttet, at den tildeles det medlem, der hen over året har opnået flest points i de 6 afholdte månedlige turneringer.  Vinderen of. senere i.f.m. præmieuddelingen. 7 spillere har deltaget i alle turneringerne.

 

  Et lille tilbageblik.

Old Boys blev dannet 5. november 1998 på en stiftende generalforsamling på initiativ af Leo Larsen. Leo var formand fra 1998-1999. Jørgen Pedersen tog herefter over i perioden 2000-2001, hvorefter nu afdøde æresmedlem Finn Ritz blev formand fra 2002 – 2012.

Efter Finn har vi fastholdt at kaste bolde ved starterhuset om onsdagen  –  Ligeledes turene til Tyskland  –  Udflugterne  –   Dysterne mod Morgenfruerne  og de fælles julefrokoster med M.F. og senere Seniorerne.

Boldopkast ved starterhuset.  Uden tilmelding møder vi her op kl. 8,45. Nogle kommer i god tid og får tid til snakken  –  som regel altid en enkelt der lige når at få en bold i kurven. Boldopkastningen er ligesom et DNA i Old Boys.  Du kommer til at spille med forskellige og lærer hurtigt nye at kende. Samtidig bliver det et godt ståsted i Viborg Golfklub.

Tysklandsturene skal også fremhæves.  Har været en fast tradition siden 2004. Afgang kl. 6,00 – morgenkaffe i bussen  – et lille stop ved grænsen – fremme ved stedet  + spil.  Det kammeratlige samvær om aftenen. Tidlig op, ny runde. Festmiddag, igen tidlig op + spil og afgang mod Viborg.  I gennem årene har 148 spillere fra 2004 – 2021 deltaget i disse ture.

 

Vestjysk Old Boys. En turneringssammenslutning af   Lemvig – Holstebro  –  Nord-vest Jysk, Thy – Dejbjerg – Herning og Viborg golfklubber. P.g.a. dalende interesse fra spillerne i Viborg, besluttedes det på generalforsamlingen i 2013 at træde ud af dette samarbejde.

 

Af nye initiativer de senere år kan nævnes:

Hall of Fame –  OB_cup, siden 2012   —  Vi synger ved den månedlige turnering med spisning.

Fokus på det frivillige arbejde   —   Tilmelding over nettet incl. betaling.

Flere ønsker at spille 9 huller   —   Vinpræmier… nu i stedet gavekort fra Vinnoble på Koldingvej.

En årlig turnering med spil fra tee-sted 48  – samt i  mindre omfang andre spilleformer.

Der bliver nu også serveret andet end lagkage til kaffen. Det tror jeg Finn ville have forsvoret skulle ske. Men i dag får i lagkage       

                                                              

Tak.

Tak til Per og greenkeepergården for godt samarbejde gennem årene.  Ofte har du Per vendt forbi inden udslag om onsdagen og orienteret om evt. problemer på banen, vi skulle tage højde for.

Tak til kontoret, Pia, Verner og Mogens. Altid bliver vi mødt med hjælpsomhed.

Tak til køkkenet.  P.g.a.  Covid 19 har vi i år kun haft 4 spisninger med varmt mad. Her sætter vi pris på veltillavet ”mad for mænd” og det har køkkenet til fulde leveret.   Lidt om mad/logistik.

Tak til vores trofaste revisorer Stig Andersen og Kai Schou Hansen

Tak til Niels Erik i proshoppen for de løbende sponsorater gennem året.

Tak til bestyrelsen Jens, Tommy og Peder for et godt samarbejde.  I løbet af året er det blevet til en del møder. Altid afviklet i en seriøs og hyggelig atmosfære.

Til alle jer medlemmer af Old Boys. Det bliver så min sidste beretning. Gennem alle årene har jeg altid glædet mig til at møde jer. Det være sig til boldopkast om onsdagen, udflugterne, turene til Tyskland m.m. Tak for jeres altid positive måde at møde mig på – det kan jeg ikke takke nok for.

Jeg vil slutte min beretning med vedtægternes § 1 der siger, at det sociale skal vægtes højt.  Det skal vi altid værne om i Old Boys.

Tak.

—-

Beretningen blev godkendt med akklamation.

 

 1. Regnskab

Kassereren Jens Overgaard aflagde det reviderede regnskab.

Årets overskud udgjorde kr. 1.303,05 og formuen kr. 19.096,99.

 

Et medlem spurgte, hvad man ville gøre for at nedbringe formuen, hvortil J.O. svarede, at formuen ikke skal vokse, men vi har et jubilæum i 2023…

 

Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er Jens Overgaard (modtager genvalg) og Tommy Ganderup (modtager ikke genvalg).

Desuden ønsker Ole Hansen at afgå uden for tur.

 

Jens Overgaard blev genvalgt.

Henning Hjorth blev nyvalgt for 2 år.

Jakob Eriksen blev nyvalgt for ét år.

 

 1. Valg af 2 revisorer

Stig Andersen og Kai Skou Hansen blev genvalgt.

 

 1. Fastsættelse af kontingent

Det årlige kontingent blev uændret fastsat til kr. 100.

 

 1. Indkomne forslag

Ingen

 

 1.  

 

Søren Nabe og Orla Nygaard uddelte en erkendtlighed til bestyrelsen som tak for arbejdet i det forløbne år.

Søren takkede desuden Ole Hansen for hans store indsats som formand gennem de mange år.

Leo Larsen takkede ligeledes Ole og foreslog, at han udnævnes til æresmedlem.

Ole Hansen takkede det afgående bestyrelsesmedlem Tommy Ganderup og fremhævede specielt Tommys altid gode humør.

Jens Overgaard takkede den afgående formand for hans store arbejde gennem årene, for det altid gode samarbejde med den øvrige bestyrelse, for altid at have det store overblik samt for at være god til at uddelegere opgaver og efterfølgende have tillid til, at de bliver løst.

Jens Erik Jensen takkede som nyt medlem Ole Hansen for modtagelsen i Old Boys.

——-

62 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Referat fra generalforsamlingen den 23. oktober 2019 i Cafe Spangsbjerg.

1.Valg af dirigent

 Bestyrelsen foreslog Vagn Holt, som blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

 1. Formandens beretning

Formanden Ole Hansen startede med at omtale den kommende vinterperiode, hvor der fortsættes med at blive ”kastet bolde” kl. 8.45 og starttid kl. 9.00. Derudover omtaltes Hall of Fame og julefrokostturneringen med Morgenfruerne og Seniorerne.

Der har i sidste vinterperiode ikke været interesse for muligheden for at spille billard og bowling, så der er ikke lavet aftaler om dette for kommende vinter.

Sæsonen forløb som sædvanligt med ugentlig spil, månedsturneringer, udflugter til Aars og Hvalpsund, OB-cup og afsluttes som nævnt med Hall of Fame i november. Der er desuden afviklet den sædvanlige match mod morgenfruerne. I år vandt OldBoys, så nu har vi vundet 11 af de 19 spillede matcher.

Tysklandsturen har været gennemført efter samme koncept som de seneste mange år. Turen i 2019 var den 16. i rækken. I 2020 går turen igen til Gut Apeldör og det bliver i perioden 8. – 10. juni.

Info om priser og tilmelding udsendes i starten af januar.

Formanden nævnte endvidere, at præmierne var ændret fra vine til gavekort – opfordrede til at flere spillede EDS om onsdagene, også selvom man spiller hulspil – orienterede om lynsikringen af den overdækkede terrassedel af toilethusene – omtalte implementeringen af de nye regler, og udsættelsen af handicap systemet til 2021.

Vigtigheden af frivilligt arbejde i Golfklubben blev nævnt, her bidrager mange Old Boys medlemmer, og har man lyst til at deltage i dette arbejde, kan man kontakte greenkeeper Per eller sekretariatet.

Slutteligt takkede formanden Golfklubbens bestyrelse, sekretariatet, greenkeeperstaben, shoppen, cafeens forpagter og personale samt den øvrige oldboys bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år.

Beretningen blev godkendt med akklamation.

 

 2A. Vedtægtsændringer

Formanden redegjorde for baggrund og indholdet i de af bestyrelsen foreslåede ændringer af vedtægterne. Herunder ønsket om at bestyrelsen ændres fra 3 til 4 medlemmer, som selv  konstituerer sig.
De foreslåede ændringer af vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.

 

 1. regnskab

Kasserer Jens Overgaard aflagde det reviderede regnskab, der udviser et underskud på 655 kr.

Bestyrelsen betragter regnskabet som tilfredsstillende.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

 

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

   Grundet de ændrede vedtægter er indeværende år et overgangsår, således der skulle vælges 3 til  bestyrelsen.

  Jens Overgaard blev genvalgt for en periode på 2 år.

  Hans Ole Schou blev genvalgt for en periode på 1 år.

  Jørgen Hansen ønskede ikke genvalg, og bestyrelsen forslog Tommy Ganderup som nyt medlem.

  Tommy Ganderup blev valgt for en periode på 2 år.

Formanden takkede Jørgen Hansen for hans indsats som suppleant siden 2012, og roste ham for at have løftet arbejdsbyrden for en suppleant til rammerne for et fuldgyldigt bestyrelsesmedlem. 
Ikke mindst Jørgens indsats i forbindelse med turene til Tyskland og fastlæggelse af menuen til månedsturneringerne har været værdsat.

Formanden overrakte som tak en lille vingave, og forsamlingen komplimenterede med applaus.

 

 1. Valg af 2 revisorer

Kai Skou Hansen og Stig Andersen blev genvalgt.

 

 1. Fastsættelse af kontingent. 

Kontingent for det kommende år blev uændret 100 kr. årligt.

 

 1. Indkomne forslag.

 Der var ikke indkommet forslag.

 1.  Eventuelt.

 Tommy Christensen opfordrede til, at der spilles andre former end High–Low om onsdagene, og at der spilles mange flere runder EDS.
  Foreslog at der evt. kunne spilles en ”Single-cup” som pendant til OB-cuppen.

 Leo Larsen takkede for invitationen til generalforsamlingen og udtrykte tilfredshed med ændring af vedtægterne, som han følte var tegn på at OldBoys levede og fulgte med tiden. Det havde inspireret ham til følgende lille ordspil:

I OldBoys ligger en forunderlig magt, som viser golfen i al sin pragt,
– og løfter vort sind og tankers flugt, og gør herved vort liv så strålende smukt.

Søren Nabe Frederiksen og Orla Nygaard overrakte flotte gaver til alle bestyrelsesmedlemmer.

Formanden takkede initiativtagerne samt alle medlemmer for gaven.

Formanden takkede dirigenten for indsatsen og overrakte en flaske vin.

Generalforsamlingen var hermed afsluttet og man gik over til de gule ærter med diverse tilbehør samt kaffe med flødeskumslagkage.

 

74 af klubbens 114 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Kunne du lide dette? Del det...

Shares