Referat fra generalforsamlingen den 24. oktober 2018 i Cafe Spangsbjerg.

 Generalforsamlingen indledtes med, at Ole Hansen udtalte mindeord over de to medlemmer, vi desværre mistede i 2018, Egon Andersen og Poul Damgaard.

Forsamlingen holdt eet minuts stilhed.

1.  Valg af dirigent

 Bestyrelsen foreslog Vagn Holt, som blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2.  Formandens beretning.

 Formanden Ole Hansen startede med at omtale vinterperioden, hvor der er starttid kl. 9.30 med boldkast kl. 9.15.

Der har i vinterperioden været mulighed for at spille billiard og tak til Knud Erik Høeg, for at formidle denne mulighed.

I 2017 arrangerede bestyrelsen et par fællesspisninger udover månedsturneringerne. Disse var godt besøgt, så de gentages formentlig i den kommende sæson.

Sæsonen forløb som sædvanligt med ugentlig spil, månedsturneringer, et par udflugter til Tange og Aars, OB-Cup og afsluttes med Hall of Fame i november. Der er desuden afviklet den sædvanligt match mod morgenfruerne. I år vandt morgenfruerne suverænt. Af 18 matcher har Old Boys vundet

  1. Der er også afholdt den sædvanlige julefrokost sammen med seniorer og morgenfruer. Til dette arrangement er det rigtig mange sponsorpræmier.

Der har i sæsonens løb været afholdt et par møder med Golfklubben, hvor alle klubber i klubben deltog. Emnerne har bl.a. været de nye regler, der træder i kraft 1.1.2019 og ”hurtig spil”. Alle møder har været meget konstruktive.

Tysklandsturen har været gennemført efter samme koncept som de seneste mange år. Turen i 2018 var den 15. i rækken. I 2019 går turen igen til Gut Apeldör og det bliver i perioden 3. – 5. juni.

I 2018 havde Old Boys Klubben eksisteret i 20 år. Vi valgte at bruge lidt af klubbens formue som tilskud til et jubilæumsarrangement den 3. september med golf om eftermiddagen og festmiddag om aftenen med en lækker tre retters menu med tilhørende vine. 48 deltog i arrangement, som vi synes blev en god dag.

Leo Larsen holdt en flot festtale.

Formanden omtalte vigtigheden af frivilligt arbejde i Golfklubben. Her bidrager mange Old Boys medlemmer. En velholdt bane er en forudsætning for, at greenfeegæster kommer igen.

Har man lyst til at deltage i dette arbejde, kan man kontakte greenkeeper Per eller sekretariatet.

Slutteligt takkede formanden Golfklubbens bestyrelse, sekretariatet, greenkeeperstaben, cafeens forpagter og personale samt den øvrige old boys bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år.

Beretningen blev godkendt med akklamation.

 

3.   regnskab

Kasserer Jens Overgaard aflagde det reviderede regnskab, der udviser et underskud på 7.320 kr. Dette underskud dog efter, at klubben har afholdt jubilæumsarrangementet med et tilskud fra klubkassen på godt 11.000 kr. Alt i alt betragter bestyrelsen regnskabet som tilfredsstillende.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

 

4.   Valg af formand

 Ole Hansen blev genvalgt.

 

5.   Valg af sekretær

 Hans Ole Schou blev genvalgt

 

6.   Valg af kasserer

 Var ikke på valg.

 

7.   Valg af suppleant

 Jørgen Hansen blev genvalgt.

 

8.   Valg af revisorer.

 Kai Schou Hansen og Stig Andersen blev genvalgt.

 

9.   Fastsættelse af kontingent.

 Kontingent for det kommende år blev uændret 100 kr. årligt.

 

10.   Indkomne forslag.

 Der var ikke indkommet forslag.

 

11.   Eventuelt.

 Orla Nygaard overrakte flotte gaver til alle bestyrelsesmedlemmer.

Formanden takkede initiativtagerne – Orla Nygaard og Søren Nabe Frederiksen – samt alle medlemmer for gaven.

Leo Larsen gav udtryk for stor glæde dels over jubilæumsarrangementet og dels over, at det sociale fortsat vægter meget højt i klubben.

Formanden takkede dirigenten for indsatsen og overrakte en flaske vin.

Generalforsamlingen var hermed afsluttet og man gik over til de gule ærter med diverse tilbehør samt kaffe med flødeskumslagkage.

 

69 af klubbens 121 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Kunne du lide dette? Del det...