Målinger af fairways 2020

Udført i september 2020 af Karen Søegaard og Per Knudsen

Baggrund

Der er konstateret stigende misvækst på nogle fairways. Plantetætheden mindskes, områder med tørkepletter øges, hvilket måske skyldes reduceret rodmængde og -dybde, og andelen af enårig rapgræs stiger forholdsvis hurtigt. Enårig rapgræs er ikke sået og er uønsket, især fordi den er tørkefølsom.

Med det formål at klarlægge de enkelte hullers behov for pleje, er filtlag og jordens kompression undersøgt.

Metode.

Følgende områder målt:

Par 3 huller: ingen

Par 4 huller: måling i 2 områder; ca.  50 og 150 m fra flaget

Par 5 huller: måling i 3 områder; ca. 50, 150 og 300 m fra flaget

Derudover er der på enkelte huller målt i ’grønne’ og ’brune’ områder, som ligger tæt på hinanden, for at undersøge, om der er systematiske forskelle. 

Målinger i hvert område:

  • 3×3 kompressionsmålinger med penetrometer (dybde i cm ved 300 psi). Overstiges 300 psi, anses vækstlaget for at være kompakt, hvilket vil mindske røddernes nedtrængning i jorden og evne til at optage næring og vand. Herudover har et kompakt vækstlag dårlig dræningsevne samt øget risiko for sygdomme i græsset. 
  • 3 prøver med jordprøveoptager (soil profile sampler), hvor filtlaget måles og længden af prøven giver et yderligere tal for kompression. DGU anbefaler, at filtlaget ikke overstiger 1-1,5 cm.
  • I alt 57 måleområder

Resultater

Da fairways varierer indenfor de enkelte huller, er der i tabel 1 vist to datasæt, dels gennemsnit for hullet, og dels resultater fra området med størst filtlag. Der er målt i 2-5 områder pr. hul.

Filtlaget varierede fra 0 til 4 cm i målingerne.

Der er 14 ud af 21 huller, hvor filtlaget i et af måleområderne overstiger 1,5 cm -grænsen som DGU anbefaler ikke at overskride. Det tykkeste filtlag findes generelt på de røde huller 12-17, som også er karakteristiske ved, at filtlaget er tykt på hele fairway. Andre huller er mere variable, f.eks. hul 1 som har et betydeligt større filtlag ’i svinget’ tæt på 50 m fra green end på resten af fairway. De blå huller har generelt et mindre filtlag. Forskellene i filtlaget er i høj grad relateret til jordens tekstur, dvs. sammensætning af ler, sand og humus.

Jordens kompression er også meget forskellig mellem huller. Her skiller de røde huller (12-17) sig også ud, var at have et meget hårdt lag i 2-3 cm dybde. Da filtlaget også et tykt, er det ensbetydende med at der faktisk ikke er noget jordlag, som er godt nok til græsvækst. De blå huller har til gengæld et pænt jordlag uden kompression, og de gule er noget blandede. 

Ingen filtlag er således ikke ensbetydende med stort jordlag uden kompression. Uden filtlag (0 cm) har der således været et jordlag fra 5-30 cm, hvor græsset har kunnet vokse godt nok. Men ved store filtlag er der dog stor kompression. Dette brogede billede skyldes sandsynligvis, at der er mange forhold i spil i vækstlaget.

 Grønne kontra brune områder. Her var der ikke entydige resultater. På hul 6 var der både større filtlag og større kompression i de brune og tørre områder end i de grønne områder. På hul 16 og 1 var der derimod ikke forskel på kompression, mens der var tendens til mindre filtlag i de brune områder. Forskelligheden skyldes sandsynligvis igen de komplekse forhold – jordtype, humus, græsart mv.


Tabel 1.
Tykkelse af filtlag og jorddybde indtil 300psi opnås, hvor jorden er kompakt. Gennemsnitsresultater dels fra alle målinger på en fairway og dels fra det område, hvor filtlaget på et det enkelte hul var størst.

 

Hul Filtlag Kompression Filtlag Kompression
  cm cm cm cm
  Gennemsnit af alle måleområder Område med størst filtlag
1 1,8 7 2,7 3
3 1,8 4 2,2 4
4 0,6 13 1,3 8
5 1,2 8 1,7 8
6 1,7 8 2,3 4
8 2,1 9 2,8 7
9 1,2 13 1,7 10
         
10 1,2 7 1,7 10
12 2,2 3 2,5 2
13 2,4 2 2,7 2
15 2,6 3 2,7 4
16 2,9 2 3,3 2
17 1,7 2 2,3 2
18 1,3 7 1,3 5
         
19 0,1 18 0,3 16
20 0,2 10 0,3 10
22 1,4 15 1,0 18
23 0,9 11 1,8 7
24 0,9 11 1,5 9
25 0,7 10 0,8 8
26 0,8 9 1,0 6

 

Konklusion

Resultaterne har bekræftet vores observationer, nemlig at en del fairways trænger til en bedre pleje. Næste step er at udarbejde en plejeplan for de enkelte huller. For nogle huller bør der dog laves en mere intens pleje de første år. 

Kunne du lide dette? Del det...

Shares