Amatør- og Ordensudvalg

Klubbens bestyrelse nedsætter et Amatør- og Ordensudvalg bestående af tre medlemmer, der skal nyde almindelig anseelse og ikke må være medlemmer af bestyrelsen.

Medlem­merne vælges for fire kalenderår ad gangen og kan genvælges. Bestyrelsen kan ikke af­sætte medlemmerne i funktionsperioden. I tilfælde af vakance, udpeger bestyrelsen et nyt medlem for den resterende del af perioden. Formanden for udvalget, der ikke behøver at være medlem af golfklubben, udpeges af bestyrelsen og skal så vidt muligt være jurist.

Udvalget er undergivet de i vedtægternes § 12 fastsatte regler, men træffer i øvrigt selv bestem­melse om sagernes behandlingsmåde, herunder om behandling alene skal ske på skriftligt grund­lag, eller om der tillige skal være mundtlig forhand­ling med forklaring af parter og eventuelle vid­ner.

Man kan læse mere om behandling af diciplinærsager og udvalgets funktion her –  Behandling af diciplinærsager inkl. uddrag af vedtægter og virksomhedsplan

Amatør- og Ordensudvalget i Viborg Golfklub består af følgende personer:


Formand

Peter Lilholt

Thomas Hansen


Henrik Præstgaard

Her kan du se Amatør- og Ordensudvalgets afsagte kendelser:

Kendelse af 19. august 2019
Kendelse af 3. juli 2016

 

Kunne du lide dette? Del det...