Vedtægter for Old Boys

§ 1
Old Boys i Viborg Golfklub er en klub i klubben, hvor det sociale vægtes højt.
Alle mænd, der er fyldt 55 år og er medlem af Viborg Golfklub, kan optages som medlemmer.

§ 2
Det tilstræbes, at der i sommerhalvåret afvikles en månedlig turnering. Der kan også arrangeres turneringer på fremmede baner.

§ 3
Bestyrelsen fastlægger hvert år spilleplanen. Denne opsættes på opslagstavlen i inforummet.
De enkelte turneringer oprettes i GolfBox.

§ 4
Generalforsamling skal afholdes i oktober måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
  4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
  5. Valg af 2 revisorer.
  6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  7. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
    Eventuelt.

§ 5
Bestyrelsen består af 4 medlemmer og konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
Opstår der stemmelighed i forbindelse med afstemninger i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende.

§ 6
Indkaldelse til generalforsamlingen bekendtgøres på opslagstavlen i inforummet senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 7
Disse vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling.
Til vedtagelse af ændringer kræves, at mindst 2/3 af generalforsamlingens stemmeberettigede deltagere stemmer for forslaget.

§ 8
Opløsning af klubben kan kun ske på en generalforsamling.
Til vedtagelse af et forslag om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af generalforsamlingens stemmeberettigede deltagere stemmer for forslaget.
Klubbens evt. formue overdrages ved ophævelse til Viborg Golfklub.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 5. november 1998.
Første reviderede udgav vedtaget 24. november 1999.
Anden reviderede udgave vedtaget 19. oktober 2005 og underskrevet af:
Tredje reviderede udgave vedtaget 25.oktober 2006 og underskrevet af:
Fjerde reviderede udgave vedtaget 23. oktober 2019.

 

Bestyrelsen

Formand: Ole Hansen

Kasserer: Jens Overgaard

Sekretær: Hans Ole Schou

Best,medlem: Tommy Ganderup

Kunne du lide dette? Del det...

Shares