Regeludvalget

Regelspørgsmål kan stilles til “regeltelefonen” på tlf: 22213010

Regeludvalget i Viborg Golfklub består af følgende personer

Formand
Hans Østergaard
Tlf. 40706986
Hans.ostergaard@outlook.dk

Finn A. Jensen
Tlf. 40458384
finn.benthe@outlook.dk

Bent Haugaard
Tlf. 52251901
bhaugaard58@gmail.com

Opgaver og sammensætning

Regeludvalget består af 3 medlemmer inkl. formanden. Højst 1 medlem må være medlem af bestyrelsen. Udvalget kan fastsætte en forretningsorden, der i givet fald skal godkendes af bestyrelsen.

Regeludvalgets opgaver er:

  • at behandle sager som forelægges udvalget eller som udvalget selv bliver opmærksom på vedrørende overtrædelser af Amatør-, Ordens- og Golfregler inklusive sager om usportslig eller usømmelig adfærd,
  • at fungere som rådgivende organ i forhold til turneringsafvikling,
  • at være bindeled i eventuelle sager, som viderebringes for DGU’s regel- eller turneringskomite,
  • at være ansvarlig for formulering af Lokale Regler (evt. midlertidige Lokale Regler). Formulering foretages i samarbejde med Bane- og Turneringsudvalg og skal endeligt godkendes af bestyrelsen. Regeludvalget er ansvarligt for at de til enhver tid gældende Lokale Regler er godkendt af DGU,
  • at bistå Baneudvalget i opsætning af banemarkeringer – generelt og til større turneringer,
  • at bistå øvrige udvalg i klubben i spørgsmål vedr. golfreglerne og amatørreglerne samt tolkning af disse,
  • at have indseende med, at begyndere modtager en tilstrækkelig og forsvarlig undervisning i golfreglerne,
  • at generelt sørge for at klubbens regler og ordensforskrifter er kendte blandt medlemmerne og at sikre medlemmer og gæsters overholdelse af disse.

Regeludvalget informerer klubbens bestyrelse om regelbrud og om forhold, som efter sagens natur kræver bestyrelsens handling eller stillingtagen eller som bør komme til bestyrelsens kendskab. Hvert år i januar aflægger udvalget en beretning til betyrelsen om sit virke.

En afgørelse truffet af Regeludvalget kan ankes til DGU’s Amatør- og ordensudvalg.

Kunne du lide dette? Del det...

Shares