timeline_pre_loader

1969

En kreds af golfspillende Viborgensere sysler med tanken om at starte en lokal golfklub.
Især navnene: Vibeke Dahl, Vagn Holt, Fritz Videbech, Walter Serritzlev og Leif Jelsbech optræder hyppigt i annalerne.
I november fremsender Vagn Holt på initiativtagernes vegne ansøgning til Stadsingeniørens kontor om tilladelse til at anlægge en 9 hullers bane på jorder syd for flyvepladsen i nærheden af Ved Sø i henhold til udarbejdet skitse.

1970

I februar positivt afslag fra Viborg Byråd. Kommunen vil være behjælpelig, såfremt man kan finde et mere velegnet areal.
I august anmoder gruppen om bare at få stillet et træningsareal samme sted til rådighed, men får i stedet anvist Sognefogedgårdens jord i Overlund til fremtidig bane.
Efter besigtigelse afslår gruppen denne løsning. De anser arealet for uegnet til golfbane.
I oktober opnås forhåndstilsagn om træningsbane ved Ved Sø alligevel.
Samme måned “stifter” gruppen Viborg Golfklub og konstituerer sig med følgende midlertidige bestyrelse:
Walter Serritzlev, formand, Leif Jelsbech, næstformand, Vibeke Dahl, kasserer og Vagn Holt, sekretær.
Der tages kontakt til DSI, som skal administrere anlægget og yde kommunalt tilskud.
Silkeborg Golfklub tilbyder favorabelt longdistance kontingent.
Hverveskrivelse udsendes til potentielle golfspillere.
30 melder sig.

1971

I januar bekræfter Viborg Byråd, at omhandlede træningsareal stilles til rådighed i foreløbig 5 år.
I marts inviteres til orienteringsmøde på Restaurant Palæ med plan om at få konfirmeret golfklubbens formelle stiftelse.
Men alt for få deltagere melder sig ind, og alle hidtidige planer bliver skrinlagt. Dette meddeles med beklagelse til Byråd, DGU og Silkeborg Golfklub.
Den første VIBORG GOLFKLUB eksisterer ikke længere.

1972

Golfinteressen er dog vakt. Andre personer sonderer mulighederne. Arealer ved Hald Sø besigtiges. Samarbejde om fællesbane med Skive ved Jordbro Å overvejes.

1973

I april “stifter” et arbejdsudvalg på 7 personer endnu engang VIBORG GOLFKLUB. Nødvendigt ved forhandlinger med myndigheder og DGU samt for bedre at kunne hverve medlemmer.
Bestræbelserne lykkes. 8. maj afholdes stiftende generalforsamling, hvor Viborg Golfklub får vedtægter og vælger bestyrelse:
J. Elberling, formand, Vibeke Dahl, næstformand, P. Lorenzen, kasserer, T. Bruhns, sekretær, Ulla Witte, pressekontakt, B. W. Ledertoug, kontakt til BALTAP samt Fritz Videbech..
Klubben optages som nr. 39 under Dansk Golf Union, men disponerer stadig ikke over arealer til anlæggelse af egen bane.
Træning foregår på en 75 x 250 m græsmark ved Fabrikvej. Protræner Per Knoblauch, Herning, underviser 2 gange om ugen.
Medlemmer tilbydes spil på favorable vilkår i Randers.

1974

Træning flyttes til Sønderhede, (området for banens nuværende 2., 5. og 6. hul), hvor klubben lejer et græsareal og anlægger 5 interimistiske huller.
I oktober indvies “klubhus” i blomstergrosserer O.E. Larsens gamle husmandssted i den nærliggende plantage.
Klubben har 87 medlemmer.
Der føres løbende forhandlinger med kommunen om arealer til anlæggelse af bane, dels Klostermarken, hvor militæret har råderet, dels Sognefogedgården.

1975

Generalforsamling godkender, at klubben lejer Sognefogedgårdens bygninger og jorder til etablering af golfbane, når landbrugspligten er ophævet.
Ny formand: Walter Serritzlev.
Baneprojekt udarbejdes af den svenske golfarkitekt Jan Sederholm.

1976

Landbrugsministeriet ophæver landbrugspligten og giver dispensation til golfbane i 10 år.
Generalforsamling i februar med 27 deltagere tiltræder:
-lejekontrakt med Viborg Kommune,
-igangsættelse af baneprojekt efter licitation, som vindes af Poul Munch Pedersens firma,
-optagelse af lån på kr. 700.000 i Den Danske Bank mod medlemskaution for halvdelen af beløbet.
Ny formand: Frode Sørensen.
I årets løb anlægges 9 hullers bane samt drivingrange. Medlemmer opsamler sten på fairways og planter 3020 træer. De gamle bygninger, stuehus, lade og stalde renoveres og indrettes til klublokaler og lockerrum. Medlemmer maler og møblerer.

1977

I april ansættes greenkeeper: Preben Andersen.
Pro-træner Stephen Watkins ansættes på delkontrakt med Randers, får lejlighed i gl. stuehus. Fru Wendy passer “Cafeteria”. Klubben får spiritusbevilling.
Skånsom Pinsemorgenmatch afholdes.
I juni indfinder den første greenfeespiller sig:
Flemming (bager) Christensen, Karup.
20. august finder den officielle indvielse af golfbane og klubhus sted. Borgmester O. Th. Nielsen slår 1. bold i søen. Bankdirektør Gunnar Møller, Holstebro (DGU-medlem) slår også sin bold i søen. 3. og sidste indvielsesslag tilfaldt juniorspilleren Torben Agerup. Hans bold landede perfekt 250 m fremme på 1. hul (nuværende 10. hul).
Efter mere end 8 års genvordigheder havde Viborg endelig en brugbar 9-huls bane.
Klubbens første klubmestre: Lene Holt og Mark Hepokoski.
Antal medlemmer: 200.
Kontingent: single 900 kr., ægtepar 1.600 kr.

1978

Klubben har store økonomiske problemer. Banken forlanger sikkerhed i løsøret. Kontingentet forhøjes til kr.1.100/1.900.
Stiftsmuseet opfordres til at fjerne gipsafstøbninger og arkivalia, som opbevares i laden, så klubben kan indrette den til maskinhus.
Første hole-in-one opnås: Annette Engholm Hansen, 16 år.
Ved jyske Holdmesterskaber rykker piger op i A-rækken og herrer op i B-rækken.

1979

Stor udskiftning i bestyrelsen.
Ny formand: Finn Kellmer.
Greenfee fastsættes til 40 kr.
Træner fraflytter lejlighed. Der indrettes mødelokale og dameomklædning i stuehuset.
Uro om onsdagsmatcherne.
Klubbladet MEDLEMSNYT ser dagens lys. Redaktion Finn Kellmer og Lis Thorborg.
Medlemstal: 260 aktive, 19 passive.

1980

Else Sørensen ansættes som cafeteriaforpagter.
Generalforsamling i februar drøfter muligheden for en 18 hullers bane.
Konklusion: ikke bæredygtigt med nuværende medlemstal, arealer heller ikke til rådighed.
Gældsproblemerne vokser over året. Rentedøden truer. Saneringsudvalg nedsættes.
Klubben meldt til politiet for ulovlig afholdelse af auktion over glemte sager.
Cafeteriet mangler dybe tallerkener. Loftet i proshoppen er faldet ned.
Medlemstal stagneret: 195 aktive, 67 juniorer, 24 passive.

1981

Generalforsamling i februar vedtager med overvældende majoritet øjeblikkelig indførelse af et medlemsindskud på kr. 3.000 for alle aktive seniormedlemmer til sanering af klubbens økonomi.
Ny formand: Vibeke Dahl.
Enhedskontingent: 950 kr.
Træner Stephen Watkins rejser. Ny træner John Bullmer, assistent hos Graham Townhill, Silkeborg.
Træner fyres sidst på sæsonen.
Hård vinter med afholdelse af langrend med ski på banen.

1982

Pro-træner Sven Tinning ansættes i samarbejde med Skive og Nordvestjysk.
Generalforsamling i februar godkender nye vedtægter. Regnskabsår fremover fra 1/10 til 30/9. Ordinær generalforsamling holdes i november. Kontingent følger kalenderåret. Stemmeret opnås som 16-årig.

1983

Klubben undlader deltagelse med hold i 2. division for såvel damer som herrer. Begrundelse: ukendskab til betingelser og økonomi ved tilmeldingsfristens udløb.
Der indrettes lockerrumsskabe til udlejning.
Cafeteriaforpagter fratræder.
Efter generalforsamling i november ny formand: Leif Hansen.

1984

Der tilmeldes herrehold til 2. division.
Alica Pilgaard ansættes som cafeteriabestyrer.
Frederik Dreyer inddrages i udarbejdelse af skitser til baneudvidelse. Materialet skal anvendes ved forberedelse af ny kommuneplan for golfområdet.
30. september er klubben så godt som gældfri.

1985

Baneudvidelseskomité nedsættes.
DSI støtter henvendelse til Viborg Kommune om fremskaffelse af arealer til baneudvidelse.
5 medlemmer forlader bestyrelsen.

1997

Torsdagsdamerne tager navneforandring til “Morgenfruerene”.
Jysk Mesterskab for seniorer og veteraner afholdes i Viborg Golfklub.
Ny beplantning for banen vedtaget af bestyrelsen.
Ophør med at sprøjte i beplantningsbælter.
Opstilling af teestedsskilte ved alle dametees.
Ny indspilsgreen etableret.
Par 3 banen udvidet til en 9 hullers kortbane med “rigtige” greens.
Viborg Golfklub indgår i et miljøprojekt med DGU om at lave en miljøstyringshåndbog for pasning af golfbaner.
Viborg Golfklub udarbejder en miljøpolitik.
Der opstilles klimaspyd på indspilsgreen.
Juniorafdelingen har stor sportslig succes på landsplan.
Allan Sørensen vinder DM for juniorer.
Juniorerne vinder finalen i Sportsjournalisternes Turnering.
Troels Thybo vinder DM i hulspil for herrer.
Herre eliten rykker op i 3. division.
H.C. Hansen stopper som formand.
Thomas Hansen ny formand.
Ivan Buckley ophører som træner.
Medlemstal: 841
Greenfeegæster:3.800

1986

Der indgås bindende aftale med HEDESELSKABET om en gradvis udbygning af banen.
Først yderligere 4 huller indenfor rammerne af bestående rådighedsareal, arbejdet igangsættes straks.
Derefter yderligere 5 huller og øvebane, når kommunen har købt nabogård og kommuneplan er godkendt.
Reklameskilte opstilles på banen.
Sven Tinning fratræder ved udgang af sæson.
Greenfeeaftaler indgås med byens hoteller.
Viborg Amt stopper igangværende anlægsarbejde. Projektet er næsten færdigt.

1987

Medlemstal primo: 357. Kontingent 1.900 kr. Greenfee 80 kr.
Ny pro-træner: Andrew Martin.
Greenkeeperassistent Per Knudsen ansættes.
Myndighedernes lovliggørelse af udvidelsen til 13 huller opnås efter svære forhandlinger.
DSI modsætter sig yderligere økonomisk støtte til banedrift.
Nyt edb-anlæg anskaffes.
Jubilæumsmatch afholdes. 10 år efter indvielsen af 9 huls banen. Ibrugtagningen viste sig yderst problemfyldt. Baneændringer nødvendige.

1988

Stor investering i nye maskiner.
Vedtagelse af lokalplanen med “den grønne kvadrant” trækker ud. Hedeselskabet utålmodige efter at færdiggøre projektet.
Frederik Dreyer udarbejder endeligt baneforslag.
Projekt for opførelse af nyt klubhus efter nedrivning af de 3 gamle længer udarbejdes. Byggeudvalg nedsættes.
Lånebehov til gennemførelse af projekterne, 5 mio. kr.
Generalforsamling godkender igangsættelse.
Formand Leif Hansen indvalgt i DGU’s bestyrelse.

1989

Opførelse af nyt maskinhus og lockerhus også påkrævet.
Licitation afholdes. Tilladelse til byggeri og baneudvidelse opnås først sidst på året pga. fredningsmyndigheders indsigelse. Brugsret over arealerne til år 2024. Nykredit tilbyder fordelagtigt 30 års indekslån.
Bygge- og anlægsarbejderne igangsættes straks.
Kursfald på obligationer truer økonomien.
Nye vedtægter.

1990

Det gamle stuehus nyindrettes til kontor, shop og mødelokale. Ann Hughes, træners samlever, ansættes som sekretær.
Alica Pilgaard indgår cafeteriabestyrerkontrakt.
Reception i forbindelse med indvielse af nyt klubhus og 18 hullers bane.
Per Knudsen ny chefgreenkeeper.
Medlemstal 546. Ordinært kontingent 2.700 kr.
1.390 greenfeegæster.

1991

Ivan Buckley ansættes af Andrew Martin som hjælpetræner.
Kanin- og juniorkomitémedlemmer får bevilget påklædning med klublogo.
Frederik Dreyer inspicerer banen og udfærdiger rapport.
Selvbestaltet initiativgruppe på 20 medlemmer fremsætter lang række forbedringsforslag til debat.
Navnlig stor debat på generalforsamling om stamvejens mulige asfaltering.

1992

Klubben udgiver bekostelig farvebrochure på dansk, svensk, tysk og engelsk.
Indendørs træningslokale indrettet.
Referater fra bestyrelses- og komitémøder offentliggøres løbende i fremlagte mapper.
Banekontrol indføres.
Ny redaktør: Poul Erik Heldgaard
På generalforsamlingen i november fratræder Leif Hansen efter 9 år som formand.
Vibeke Dahl udnævnes til æresmedlem.
Ny formand: Hans Christian Hansen.

1993

Course Rating med Slope skal indføres i alle klubber senest ultimo 1995.
Ord. kontingent 3.000 kr.
Ad hoc komité vedr. banelayout nedsættes. Golfbanearkitekt Michael Traasdahl Møller tilknyttes som rådgiver.
Klubben THE GREENS ser dagens lys.
Under navnet SAM-GOLF I VIBORG AMT med formanden som koordinator opnås Turistpuljestøtte til de 6 golfklubber i amtet.
Lov om vandafgift vil fremover påføre klubben stærkt stigende ekstraudgifter.
Gæstebesøg falder drastisk. Specielt svenskere udebliver. Rabatordning for gæster ifølge med klubmedlemmer en succes.
Træner Andrew Martin flytter til Kaj Lykke Golfklub.
Medlemstal: 718.

1994

Alica Pilgaard fratræder efter 10 års virke og udnævnes til æresmedlem.
Susanne Bech og Glenn Dalitz antages som cafeteriaforpagtere og viceværter.
Ny træner: Ivan Buckley.
Klubben ansætter forretningsfører: Charlotte Schmidt.
Teestedsændringer og baneomlægning som led i tilpasning af Course Rating.
Juniorer og seniorer opnår fine sportslige resultater:
Henholdsvis DM og oprykning til 1. division.
Maskininvestering for 3/4 mio. kr.
Store oversvømmelser på hul 8.

1995

Par 3 banen renoveret.
Baneomlægningen færdiggøres og anlægget rates som ét af de sværeste i landet.
Ivan Buckley sætter ny banerekord med 62 slag og laver i samme runde hole-in-one på et par 4 hul (13. hul).
2 nye garager opført til golfcars og el-vogne.
Ivan Buckley ansætter Daniel Cole som hjælpetræner.
Samarbejdsaftale om nedsat greenfee indgås med 12 andre klubber.
Starterhus og shelter på drivingrange opstillet.
Medlemstal: 808.

Hans Christian Hansen

1996

Handicapnøglen ændret på banen på grund af omlægninger i forbindelse med course rating.
Første udgave af klubhåndbogen udkom i foråret.
Nye skilte opstillet ved alle huller med kort over hulforløb.
Tilkørselsvejen til golfklubben asfalteret.
Regler for anvendelse af motoriserede golfvogne blev indført.
Myndighederne godkender en udvidelse af par 3 banen.
Greenkeeper Preben Andersen ophører og udnævnes til æresmedlem.
Ny chefgreenkeeper Per Knudsen.

1997

Torsdagsdamerne tager navneforandring til “Morgenfruerene”.
Jysk Mesterskab for seniorer og veteraner afholdes i Viborg Golfklub.
Ny beplantning for banen vedtaget af bestyrelsen.
Ophør med at sprøjte i beplantningsbælter.
Opstilling af teestedsskilte ved alle dametees.
Ny indspilsgreen etableret.
Par 3 banen udvidet til en 9 hullers kortbane med “rigtige” greens.
Viborg Golfklub indgår i et miljøprojekt med DGU om at lave en miljøstyringshåndbog for pasning af golfbaner.
Viborg Golfklub udarbejder en miljøpolitik.
Der opstilles klimaspyd på indspilsgreen.
Juniorafdelingen har stor sportslig succes på landsplan.
Allan Sørensen vinder DM for juniorer.
Juniorerne vinder finalen i Sportsjournalisternes Turnering.
Troels Thybo vinder DM i hulspil for herrer.
Herre eliten rykker op i 3. division.
H.C. Hansen stopper som formand.
Thomas Hansen ny formand.
Ivan Buckley ophører som træner.
Medlemstal: 841
Greenfeegæster:3.800

1998

Klubben har 25 års jubilæum den 8. maj.
Særligt jubilæumsskrift udgives.
Ny cheftræner Niels Erik Hansen.
Ny medlemskategori på kortbanen “Begrænset medlemskab” Indføres.
Viborg Golfklubs baneguide udkommer.
DM for seniorer og veteraner afholdes i Viborg Golfklub.
Redaktøren af “Medlemsnyt” Poul Erik Heldgaard ophører.
Alternativt hulforløb til vinterbane etableret.
Medlemstal: 891

1999

Spikebaren indviet.
100 stærekasser opsat på banen til bekæmpelse af insekter.
Thomas Hansen ophører som formand.
Ny formand Henry Mikkelsen.
Medlemstal: 900

Historie fra 1969-1999 er skrevet af Niels Tylstrup

2000

Henry Mikkelsen blev ny formand.

Værtsparret for cafeteriet Glenn Dalitz og Susanne Bech opsagde deres stilling og Lars og Gitte Holm Ostermann blev ansat som nyt værtspar.

Der blev i året moderniseret i proshoppen og sekretariatet, og også bygget nye lockerrum.

DGU indførte EDS (ekstra dags score) for at give mulighed for at aflevere flere tællende scores.

Et kedeligt uheld med hjertestop på banen resulterede i kurser i første hjælp.

På årets generalforsamling blev et forslag fra bestyrelsen om et yderligere indskud på 1000 kr. fra medlemmerne stemt ned.

2001

Ny formand Ebbe Johansson

For at få udvidet og renoveret parkeringspladsen blev der iværksat en arbejdsdag, hvor medlemmerne gennemførte projektet. Dagen blev en succes og vi fik blandt andet en flot beplantning på parkeringspladsen.

Efter lang tids forberedelse blev hul 8 ændret, så søen blev udvidet ind i fairway, herved blev der mulighed for at slå i søen, både fra teestedet, på fairway og ved indspil til greenen. Alt i alt en væsentlig forbedring af hullet.

På det sportslige område brillerede Sanne Neve ved at blive Danmarksmester.

Til generalforsamlingen havde bestyrelsen foreslået væsentlige vedtægtsændringer, herunder direkte valg af formand. Forslaget blev nedstemt med det resultat, at nogle bestyrelsesmedlemmer ikke ville modtage genvalg. Fra klubbens stiftelse i 1973 har formanden været valgt af bestyrelsen og dette så medlemmerne ingen grund til at ændre.

2002

Ny formand Thomas Hansen.

Der blev nedsat et udvalg til at arbejde med baneudvidelse fra 18 til 27 huller i løbet af de kommende år.

Klubbens sekretærer Charlotte Schmidt og Lisbeth Jespersen fratrådte midt i året og Karen Margrethe Jensen blev ansat på fuld tid.

På generalforsamlingen blev der gennemført en mindre ændring i afstemningsreglerne ved valg af bestyrelsesmedlemmer.

2003

Den 19. februar 2003 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling med henblik på køb af O. E. Larsens plantage, idet golfklubben meget nødig ville have en anden lodsejer ind i stedet for. Arealet kunne samtidig lette en udvidelse af banen. Forslaget blev godkendt med stort flertal

Udvalget vedrørende baneudvidelse arbejder fortsat videre og afventer zonetilladelse fra Viborg Kommune, inden museumsmyndighederne kan undersøge arealet for fortidsminder.

Bestyrelsen vedtog et påklædningsregelement.

For at udvikle klubbens administration nedsatte bestyrelsen et udvalg til ansættelse af en golfmanager, med henblik på at han kunne præsenteres på generalforsamlingen i november måned.  Arbejdet resulterede i at Klaus Frejo blev ansat fra 1. december 2003 som golfmanager.

2004

For at skabe bedre plads blev første sal af det gamle klubhus indrettet til kontor, så der blev bedre forhold for golfmanageren og hans sekretær.

Baneudvidelsen er gennemført og der var officiel indvielse af de nye huller med deltagelse af borgmesteren.

På informationsområdet blev der udarbejdet en ny hjemmeside, nyhedsbrev og udgivelse af årsskrift til erstatning for klubbladet “Medlemsnyt”.

Casper Lindenmayer blev fra 1. november ansat som sekretær.

Henrik Scheumann Jensen overtog cafeen efter Lars og Gitte.

Golfmanageren har overtaget en stor del af bestyrelsens arbejde, herunder udarbejdelse af virksomhedsplan og det var derfor en naturlig konsekvens at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer og i øvrigt ajourføre vedtægterne på generalforsamlingen.

De nye vedtægter blev godkendt på generalforsamlingen.

2005

Indkøringen af det nye informationssystem har stået sin prøve og bliver udvidet med et debatforum, så medlemmer nemt kan få ros og ris frem.

I juni måned blev de ni nye huller integreret i den daglige brug af banen.  Efter grundigt forarbejde valgte man at dele sløjferne op i en 18 hulsbane og en 9 hulsbane, i stedet for at tre sløjfer med fletning.

Sportsligt har der været stor aktivitet, men desværre rykkede vort herrehold ned i tredje division.

Formanden Thomas Hansen valgte i august måned at trække sig fra bestyrelsen, som følge af manglende tillid til baneudvalgsformandens loyalitet i information til bestyrelsen.

På generalforsamlingen blev blandt andre Uffe Steffensen indvalgt og han blev efterfølgende konstitueret som formand.

Historie fra 2000-2005 er skrevet af Thomas Hansen

2006

Kontingentet for seniorspillere var kr. 4650,00. Greenfee, hverdage: kr. 220,00.

Den ”nye” bestyrelse (ud over Uffe Steffensen blev Marianne Drejer Jensen og Egon Christensen indvalgt i november 2005) besluttede, at arbejdet i 2006, ud over den daglige drift skulle koncentrere sig om økonomien, en udviklingsplan for banen og etablering af en ny greenkeepergård.

Bestyrelsen nedsatte et forretningsudvalg, til at varetage personalesager, herunder forhandlinger med pro og Cafe. FU skulle herudover eventuelt deltage i forberedelser til møder med videre.

I maj måned vedtog byrådet endeligt en ny lokalplan for området, lokalplan nr. 87A, der fastlagde retningslinjerne for opførelse af kommende bebyggelse samt offentlighedens adgang til området, ved fastlæggelse af stisystemer.

Stormen, den 5. jan. 2005 medførte store ødelæggelser i den nyerhvervede plantage. Efter oprydning besluttedes det i 2006, at regulere og tilså arealet til et kommende træningsareal.

Baneudvalget besluttede, at fairways skulle faconklippes, for at gøre udseendet mere naturligt og organisk. Beslutninger afstedkom en livlig diskussion i det oprettede debatforum på internettet.

I efteråret 2005, havde gåsebiller fuldstændig skamferet store dele af banen. I 2006 blev et middel til bekæmpelse for første gang godkendt, og klubben indkøbte og behandlede forebyggende banen. Pris ca. kr. 100.000,00.

Henrik Jensen opsagde sin forpagtning af cafeen pr. 31. 12. 2006.

2007

Ved generalforsamlingen blev Thomas Hansen udnævnt til æresmedlem for hans arbejde med at professionalisere klubben og udvidelse af banen til 27 huller.

Ved sæsonstart startede Kim Hansen som forpagter af Golfcafeen. Det blev imidlertid et kort besøg. Allerede i april fratrådte Kim Hansen på grund af alvorlig sygdom. Det lykkedes at indgå en aftale om Viborg Bowling og Golfcenter, ved Tage Hansen om, omgående overtagelse af Cafédriften. 

I årets løb blev der udført tilbygninger til lockerrum og en tilbygning til golfbiler. Herudover blev der etableret en plads med trykluft til rengøring af udstyr og sko. Herudover blev opført to toilet- og læskure på banen.

Bestyrelsen godkendte, at klubbens hjemmeside blev opdateret og at layoutet moderniseret. Godkendte ligeledes en forenkling af klubbens logo.

I juni godkendte bestyrelsen, den af baneudvalget udarbejdede udviklingsplan for banen 2007 – 2016.

Baneudvalget vedtog, at der om efteråret blev etableret en ”Combibane”, bestående af de 18 mest tørre huller, så spil på sommergreens kan udvides ca. to uger både efterår og forår.

Bestyrelsen besluttede en vedtægtsændring til godkendelse på generalforsamlingen således, at regnskabsåret svarede til kalenderåret. Dette medførte, at generalforsamlingen skulle flyttes fra november til marts. Forslaget blev godkendt således, at der ikke blev afholdt generalforsamling i 2008 og at regnskabsåret 2007-2008 blev på fem kvartaler.

Ved generalforsamlingen i november blev Peter A Svendsen indvalgt i stedet for Michael Laustsen, som valgte at stoppe.

2008

Kontingentet for seniorspillere var kr. 4950,00. Greenfee, hverdage: kr. 280,00.

Golfmanager Klaus Frejo meddelte i foråret bestyrelsen, at han ønskede at søge nye udfordringer. I stedet blev sekretær, Casper Lindenmayer forfremmet til golfmanager pr. 1. april. Pr. 1. juni blev Søren Petersen ansat som sekretær. Søren havde inden været delvis ansat som greenkeeperassistent og delvis som sekretær. Ansættelsen afstedkom således, at der nu skulle findes en ny greenkeeper.

2008 blev året, hvor opførelse af greenkeepergården blev gennemført. Efter at skitseprojektet var godkendt af bestyrelsen, blev arbejdet med projekteringen overdraget til Rådgivende Arkitekt og Ingeniørfirma Jens Mandrup. Projektet blev sendt i udbud blandt klubbens sponsorer i byggebranchen. Arbejdet blev påbegyndt 1. august og afsluttet i december.

Første november blev der arrangeret ”Plant dit eget træ-dag”, hvor medlemmerne kunne komme op plante sit eget frugttræ på et areal mellem hullerne 23 og 25.

Oskar Ambrosius blev danmarksmester i U13.
Troels Wulff Hansen blev danmarksmester i short game i gruppen drenge 2.

I årets løb passerede klubber 1400 medlemmer, hvoraf 1189 var aktive.

I december blev det besluttet, at Viborg Golfklub skulle forsøge, at blive certificeret i forhold til miljøordningen GEO, (Golf Environment Organisation) som den første klub i Danmark og den tredje i verden.

2009

Medlemstallet ultimo marts var i alt 1322 personer.

Bestyrelsen besluttede, at den daglige ledelse fremover skulle bestå af et ledelsesteam bestående af Chefgreenkeeper, Golftræner samt Golfmanager.  Ledelsesteamet deltager herefter også i fremtidige bestyrelsesmøder.

Ulrik Wilbek blev tilknyttet som mentaltræner til talentprojektet.

I foråret blev trappen i caféen flyttet til hjørnet ved spikebaren fra dens placering midt i lokalet.

Træningsområdet i plantagen, Parken, blev opgraderet. Der blev tilført vand, etableret to greens samt flere bunkers.

Ved greenkeepergården blev der etableret en ny, arbejdsbesparende og miljøvenlig, vaskeplads.

I forbindelse med ibrugtagning af de nye 9 huller blev der fremsat flere klager fra vore naboer på Kjeldvej, på grund af den øgede trafik på vejen. Det blev derfor besluttet at invitere beboere på Kjeldvej til et uformelt møde i golfklubben for at drøfte forholdene. Mødet blev en succes og det besluttedes, at et sådant møde skulle fremover finde sted hvert år.

Medlemmer, tidligere medlemmer, Viborg Museum, Danmarks Naturfredningsforening m.fl., udarbejdede en række rapporter om bl.a. naturen, dyrelivet, kulturarven og arkæologien på og ved golfbanen.

I september havde klubben besøg af et baneratingsteam fra DGU, mhp. ny rating af banen.

A-holdet i Royal Unibrew Golf for veteraner rykkede op i DGU`s veterandivisionens 1. division.

Klubben blev certificeret i forbindelse med GEO miljøcertificeringen, som den første klub i Danmark, og den tredje klub i verden, og modtog det officielle certifikat i forbindelse med en ceremoni i greenkeepergården i september.

2010

Kontingentet for seniorspillere var kr. 5425,00. Greenfee, hverdage: kr. 310,00.   Medlemstallet ultimo marts var i alt 1362 personer.

På generalforsamlingen blev der vedtaget to ændringer af vedtægterne. Den ene omhandlede ønsket om at oprette et Armatør- og Ordensudvalg, det andet at bestyrelsen fremover kunne fastsætte regler og størrelse af indskuddet.

I golfklubbens inforum blev der opsat en hjertestarter, som en gave fra en af klubbens sponsorer.

Kommunen besluttede i året, at tilskud til kommunens golfklubber skulle harmoniseres. Da de øvrige klubber tidligere havde fået mindre tilskud fra deres tidligere kommuner, betød harmoniseringen en væsentlig økonomisk belastning for Viborg Golfklub. Ændringerne blev gennemført ved nedtrapning over fem år.

Oskar Ambrosius blev danmarksmester for 13 årlige og vore førsteholdsherrer var blot ”et par græsstrå” fra en oprykning til 1. division. Vores ældste elitespillere var meget tæt på at sikre klubben bronzemedaljer i veteranernes bedste række.

I efteråret blev piletræerne ved søen ved hul 8 samt ved søkanten ved par 3- banen fjernet, efter tilladelse fra kommunen.

2013

Fra sæsonstart blev det muligt at bestille tid, også på 9 huls banen. Fredag-lørdag-søndag blev der tidsbestilling til hver anden starttid, resten af tiderne blev boldrende.

På generalforsamlingen i marts ønskede Peter Bragh og Peter A. Svendsen at stoppe med bestyrelsesarbejde. Niels Kiil og Kai Jørgensen blev valgt ind.

Der blev indkøbt tre nye golfcars, alle med solceller på taget. Tre ”gamle” golfcars blev renoveret og forsynet med nye batterier.

Klubben fik nye klubtrøjer, sorte trøjer og azurblå poloer. Begge dele med strikket logo.

Det grønne regnskab for 2012 kunne dokumentere, at anvendelsen af pesticider var nedbragt med over 95 % siden 1996, også selvom at banen i mellemtiden er udvidet med 9 nye huller.

TV Midt Vest var på besøg og lavede optagelser, dels til et 5-minutters program og senere til et 30 minutters progran i udsendelsesrækken ”På Besøg”.

Klubben rundede i august et medlemstal på over 1500 medlemmer, hvoraf de 148 er passive.

4. divisionsholdet for herrer sluttede på 2. pladsen i sin puljen, og sikrede sig oprykning til 3. division, da der blev to ledige pladser, og holdet var blandt de 2 bedste 2ere i vestkredsen.

Bestyrelsen besluttede i august at tilføre en honorær sekretær til klubbens administration. Peter Svendsen tiltrådte senere stillingen.

Vinduerne klubhusets vest- og nordside blev i oktober måned skiftet ud. De nye vinduer er forsynet med glas med særlig gode isolerende egenskaber.

DGU indstiftede en miljøpris. Efter ansøgning er tre klubber blevet nomineret, heriblandt Viborg. Prisen uddeles i marts 2014.

Sidst på året blev der etableret en erhvervsklub med 32 medlemmer i Viborg Golfklub. Målet er at komme op på min. 40 medlemmer. Overskuddet fra erhvervsklubben skal anvendes til overdækning af udslagsstederne.

Historie fra 2006-2013 er skrevet af Egon Christensen

2011

Fra 2011 gik klubben over til at tilbyde forskellige fleksible medlemskaber, hvor der blev indført to nye flex – medlemsordninger.

Klubben indstillede to spillere til Sportsmesterarrangementet 2011. Ud over sportsudøvere, var der også mulighed for at indstille en frivillig leder, som har ydet en særlig indsats, idet 2011 var de frivilliges år. Bestyrelsen besluttede at indstille Inge Foged, som tak for hendes mangeårige frivillige arbejde med de yngste golfspillere.

Viborg Golfklub blev indstillet til årets idrætsklub 2010 (for andet år i træk).

Viborg Golfklub vandt denne gang. Med titlen fulgte en check på kr. 5.000 fra Nordea Fonden. Bestyrelsen besluttede at pengene skulle gå til ungdomsafdelingen.

Der var lynnedslag på banen fredag den 26. august. Lynet slog blandt andet ned i et træ på hul 10, og ledningsnettet i jorden samt styretavle i greenkeepergården til vandingsanlægget led stærk skade.

Efter ansøgning, meddelte kommunen tilladelse til oprensning samt udvidelse af den lille sø mellem greenområdet på hul 19 og teestedet på hul 20. Af arbejdsmæssige årsager, blev arbejdet først udført i mellemsæsonen 2012 – 2013.

Klubben fik igen en danmarksmester for juniorer i Oskar Ambrosius. Oskar vandt både årgangsmesterskabet for 14-årige, samt det samlede danmarksmesterskab i hulspil for juniorer. Det blev også til et Danmarksmesterskab for juniorhold, bestående af Oskar Ambrosius, Simon Lauridsen, Nikolaj Lund Jensen og Nicklas Møberg Nielsen. I Danmarksturneringen sikrede klubbens to hold i kvalifikationsrækken sig en plads i oprykningsspillet. Klubbens veteranhold i 1. division kom i medaljeslutspillet for andet år i træk.

2012

Kontingentet for seniorspillere var kr. 5950,00. Greenfee, hverdage: kr. 350,00.   Medlemstallet ultimo marts var i alt 1389 personer.

Over vinteren har der kørt en medlemsundersøgelse efter et koncept, som DGU har arbejdet med i et par år. Resultaterne betegnes repræsentative for klubben. Undersøgelsens resultat blev offentliggjort på hjemmesiden og debatteret på et medlemsmøde. Efterfølgende er der blevet udført 7 – 8 forskellige projekter ved frivilligt arbejde på banen, og Old Boys afdelingen påtog sig arbejdet med at male alle lockerhusene og starterhuset.

Klubben lagde bane til DGU Challenger Tour i maj måned.

Viborg Golfklub var i juli værter for DGU’s ungdomscamp, hvor 80 drenge og piger fra hele landet i alderen 13 – 18 år deltog.

Atter i år markerede vores juniorer fra talentprojektet sig på flotteste vis. Vinder af juniorranglisten 2012: Nicklas Møberg Nielsen. DM drenge 13 årlige: Anders Emil Ejlersen. DM drenge 16 årlige: Nicklas Møberg Nielsen. DM i shortgame for piger: Christina Juel Olsen. Anders og Nicklas udtaget til juniorlandsholdets bruttotrup.

Klubben blev re-certificeres hos GEO, med fine bemærkninger.

Casper Lindenmayer afsluttede det sidste uddannelsesforløb på diplomuddannelsen i Golf Management.

Kunne du lide dette? Del det...

Shares