Medlemsmøde i Viborg Golfklub.

Da det var næsten et år siden seneste medlemsmøde blev afholdt, samtidig med at der i forbindelse med den varslede kontingentforhøjelse havde været udtrykt nogen usikkerhed fra medlemmernes side om klubbens økonomiske situation, fandt bestyrelsen det på sin plads at afholde et medlemsmøde, hvor det primære sigte var at give medlemmerne en opdatering på klubbens økonomi og argumenterne for nødvendigheden af at foretage en kontingentforhøjelse i det kommende år.

Der blev samtidig mulighed for at orientere medlemmerne om enkelte øvrige aktuelle emner.

Næsten 130 af klubbens medlemmer havde taget imod invitationen, hvorfor der som udgangspunkt var behov for, at også klubbens nye lounge skulle tages i brug for at alle kunne følge med i gennemgangen af de udarbejdede plancher. Det tyder dog på, at enkelte ikke har villet bevæge sig ud i det kedelige efterårsvejr, idet det lykkedes at få siddepladser til alle i klubbens restaurant. 

 

Klubbens formand Mogens Andersen bød velkommen til de fremmødte og præsenterede aftenens dagsorden, som var følgende:

  • Præsentation af eliteholdene
  • Hvorfor skal kontingentet stige
  • Hvorfor skal vi have stillet garanti fra kommunen
  • Hvorfor skal vi have en ny vandforsyning
  • Hænger økonomien sammen
  • Hvorfor spiller vi ikke på sommergreens om vinteren
  • Toiletforholdene om vinteren
  • ”Et godt tilbud”
  • Eventuelt

 

Præsentation af eliteholdene

Bestyrelsens sportsansvarlige Søren Brandstrup fik herefter ordet for en præsentation af klubbens førstehold på henholdsvis dame- og herresiden. Begge hold har præsteret det fornemme at kvalificere sig til at spille i landets fineste række – Elitedivisionen – i 2024 (dameholdet for 2. år i træk).

Ikke alle elitespillerne fra de 2 hold kunne deltage på medlemsmødet, men de 2 hold blev repræsenteret af følgende:

Damer:

                 Julie Resen

                 Julie Nygaard

                 Marie Eline Madsen (udtaget til damelandsholdet)

                 Mathilde Vognsen

                 Helene Rolighed

Herrer:

                 Mathias Thybo

                 Nikolaj Lange Andersen

                 Oscar Reventlow-Mourier

                 Mikkel Davidsen (udtaget til DGU’s udviklingstrup for juniorer)

 

Søren Brandstrup berettede om den indsats, som klubben gennem efterhånden mange år har prioriteret på eliteområdet og senest havde styrket yderligere ved ansættelse af David Dickmeiss, der har stor erfaring fra landsholdstræning og træning af professionelle golfspillere.

Viborg Golfklub er dertil karakteriseret ved en stor og stærk ungdomsafdeling, som giver god basis for talentudvikling.

Mathias Thybo fortalte herefter levende om oplevelserne i forbindelse med herrernes match i Hvide Klit mod Esbjerg, hvor sejren på 14-4 betød at Viborg rykkede op i Elitedivisionen.

Mathilde Vognsen berettede tilsvarende om oplevelserne i forbindelse med dameholdets kamp om Danmarksmesterskabet, hvor de 2 bedste hold fra henholdsvis Øst og Vest dystede om guld, sølv og bronze. I første match havde overmagten fra Smørums side været for overvældende, medens kampen om 3. pladsen mod Vejle var helt lige og havde endt med et omspil, som desværre faldt ud til Vejles fordel.

Forsamlingen kvitterede med klapsalver for de unge spilleres fornemme resultater.

 

 

Hvorfor skal kontingentet stige

Mogens Andersen gennemgik herefter en række plancher, startende med en præsentation af argumenterne for den varslede kontingentforhøjelse samt en overordnet status på klubbens økonomiske situation nu – efter at det store ombygningsprojekt er bragt til ende, og de endelige investeringsudgifter er opgjort.

 

Alle plancher kan ses HER.

 

Mogens Andersen fremhævede de kommende overenskomstmæssige lønstigninger, stigning i forsikringspræmien, øgede gødningsudgifter og stigende priser på reservedele samt ikke mindst det stigende renteniveau, som hovedårsagerne til nødvendigheden af at lade kontingenterne stige i 2024.

Bestyrelsen har besluttet, at kontingentet for en fuldtids senior skal stige med kr. 300 til kr. 7.500 i 2024. Kontingentsatserne for de øvrige medlemskategorier stiger forholdsmæssigt beregnet ud fra de 300 kr. De nye kontingentsatser fremgår nu af klubbens hjemmeside.

Den varslede kontingentstigning vil samlet indbringe klubben en merindtægt fra kontingenter på omkring tDKK 300. Som Mogens Andersen påpegede kan dette dog ikke dække den omkostningsstigning, som førnævnte stigninger vil medføre.

Mogens Andersen viste beregninger, som illustrerede, at kontingenterne skulle være steget med betydeligt mere, såfremt man benyttede den generelle stigning i nettoprisindekset som reguleringsfaktor. Det kunne overvejes at benytte nettoprisindekset fremover som grundlag for fremtidige kontingentreguleringer, så disse hele tiden tilpasses til udgiftsstigningen.

Der kom i denne forbindelse en henvendelse fra forsamlingen gående på, om der ikke var risiko for, at mange medlemmer ville melde sig ud, på grund af det højere kontingentniveau.

Formanden svarede, at det ikke havde været tilfældet, da man senest havde forhøjet kontingentsatserne.

 

Jørgen Villy Jarsskov påpegede risikoen for at man meldte sig ind i en naboklub med billigere kontingent og så gennem et XL-medlemskab fortsat kunne spille i Viborg. Mogens Andersen gjorde opmærksom på, at der med de nuværende XL-regler var indført en karensperiode netop for at imødegå en sådan trafik klubberne imellem.

 

 

Hvorfor skal vi have garanti af kommunen

Efter at alle håndværkerregninger nu er modtaget kunne det konstateres, at byggeriet blev 1,1 mio kr. dyrere, end vi forventede og tidligere havde meldt ud. Den endelige byggesum udgør således 7,6 mio kr.

Da klubben samtidig ikke modtog en fondsdonation på 0,5 mio kr., som var stillet i udsigt, manglede der således omkring 1,5 mio.kr. i finansieringen.

Der henvises til plancherne for uddybning af årsagerne til byggeriets fordyrelse.

Mogens Andersen oplyste, at Nykredit, som har ydet vore nuværende realkreditlån, ikke kunne imødekomme vores ansøgning om yderligere belåning. Da vore eksisterende realkreditlån i sin tid blev ydet, var der mulighed for at få 30 årige lån inden for en belåningsgrænse på 80 pct. Reglerne er efterfølgende ændret, så belåningsgrænsen nu kun er 60 pct. og samtidig sker værdiansættelsen ud fra en afkastbetragtning, hvor driftsresultatet før afskrivninger og renter ganges med en kapitaliseringsfaktor.

Med klubbens nuværende og tidligere års resultater gav dette ikke mulighed for at øge realkreditbelåningen.

Mogens Andersen oplyste, at det herefter var blevet nødvendigt at henvende sig til Viborg Kommune om muligheden for at få stillet en kommunegaranti til rådighed, så der kunne opnås lån hos Kommune Kredit.

I den forbindelse gennemgik formanden finansieringsplanen som denne ser ud nu sammenholdt med situationen før vi kunne konstatere, at byggeriet blev dyrere end forventet.

I finansieringsplanen indgår således nu forudsætningen om 1,5 mio.kr. i lån fra Kommune Kredit, ligesom der er taget hensyn til de ikke bevilgede fondsmidler. Til gengæld har Anders Brøndums Fond bevilget yderligere tDKK 150. Den eksakte finansieringsplan fremgår af planchematerialet.

Mogens Andersen supplerede oversigten med finansieringsplanen med en oversigt, der viste, hvorledes finansieringen var sammensat på bidragydere. Heraf fremgik det, at ud af det samlede finansieringsbehov på tDKK 7.655 udgør de lånte midler 39 pct. medens de resterende 61 pct. er ydet som ikke rentebærende finansiering. Klubbens egenfinansiering og bidragene fra Erhvervsklubben og fra Jubilæumssponsoraterne udgør heraf en betydelig andel.

Det er således også klubbens høje egenbetaling, som har været en medvirkende årsag til at Byrådet i Viborg Kommune nu på deres seneste møde den 15. november har godkendt, at der stilles en kommunegaranti til rådighed for klubben, så der kan opnås langfristet lån hos Kommune Kredit.

Mogens Andersen kunne oplyse, at sagsbehandlingen er igangsat og forløber planmæssigt.

Som et supplement til ovennævnte gennemgik Mogens Andersen herefter, hvorledes den regnskabsmæssige udvikling i klubbens aktiver og passiver havde været fra regnskabsåret 2016 til indeværende år.

Her blev det specielt fremhævet, at der i den omtalte 7 årige periode var blevet investeret mere end 9 mio.kr. i baneanlæg, klubhus samt driftsmateriel og inventar. I samme periode er den langfristede gæld blevet nedbragt med ca. 0,6 mio kr. Mogens Andersen kunne derfor understrege, at klubben ikke var blevet yderligere forgældet i den periode, den nuværende bestyrelse har haft ansvaret.

 

 

Hvorfor ny vandforsyning

Klubbens nuværende vandforsyning til vanding af greens, teesteder og fairways kommer i dag fra en boring tæt ved klubhuset. Boringen ligger i et område, som er udlagt til drikkevandsreservoir, og der er restriktion på, hvor meget vand vi må hente op på årsbasis.

Den maksimale mængde er 20.000 m3, og de senere år er denne grænse blevet overskredet flere gange. Kommunen har således påpeget, at der skal findes en anden løsning.

Da vi kan konstatere flere og flere perioder med meget tørt vejr, er der et klart behov for at kunne vande vore fairways i længere perioder, og det kræver øget kapacitet i vandforsyningen.

I samråd med Viborg Kommune blev klubben derfor foreslået at lave en ny boring i området tæt på den eksisterende toiletbygning ved hul 14 (ved Kjeldvej). Her er rigeligt med vand, og en boring her ligger tæt på det eksisterende ledningsnet, der forsyner vandingsanlægget og vil således forholdsvis let kunne kobles på dette.

En boring i dette område ligger uden for det areal, der er udlagt som drikkevandsreservoir, og klubben har umiddelbart lov til herefter at oppumpe 40.000 m3 om året. 

Mogens Andersen oplyste, at den fysiske boring allerede er etableret. Det, der udestår nu, er at finde finansiering til at kunne etablere en elforsyning, til indkøb af pumperne samt til etablering af et pumpehus.

Den samlede investering anslås at ville udgøre tDKK 800 (heraf er tDKK 150 allerede afholdt). Der henvises til planchematerialet, der viser, hvorledes finansieringen forventes tilvejebragt. Der er således givet tilsagn fra Brøndums Fond, ligesom der ligger en ansøgning hos Viborg Kommune, som bliver behandlet i 2024. Pumperne forventes at kunne anskaffes gennem en leasingkontrakt med Leasing Fyn.

Finn Dahl Jensen spurgte til klubbens fremtidige investeringsbehov iøvrigt. Mogens Andersen oplyste, at man gerne vil have etableret nogle bedre faciliteter til rengøring af golfvogne og andet udstyr. Måske med mulighed for at kunne køre vognene gennem et vandbassin inden endelig rengøring med trykluftsdyser mv.

 

Der er tillige fokus på maskinparken, som skal holdes ajour. Der bliver på sigt behov for indkøb af nye greenklippere og en klipper til semiroughen. Der er ikke et akut investeringsbehov, og Mogens Andersen tilføjede, at udviklingen på robotområdet også må tænkes ind i langtidsplanerne.

 

 

Hænger økonomien sammen.

Afslutningsvis under emnerne med økonomisk relevans gennemgik formanden en oversigt, der illustrerede det aktuelle likviditetsbehov, som dette estimeres ved årets udgang samt som det budgetteres for det kommende regnskabsår.

Det ordinære driftsresultat for indeværende år estimeres således til tDKK 350. Efter fradrag af ekstraordinære omkostninger (fratrædelsesgodtgørelse til tidligere træner samt til jubilæumsaktiviteterne) forventes der et resultat på tDKK -292. Efter hensyntagen til afskrivninger på tDKK 800 bliver driftens likviditetsvirkning tDKK 508.

Der vil være et likviditetstræk på tDKK 472 til afdrag på nuværende gæld og tdKK 146 til regulering på de forudbetalte kontingenter, ligesom investeringerne på samlet tDKK 4.647 kræver likviditet. I modsat retning trækker lån og modtagne donationer på i alt tDKK 4.048, og endelig vil der være en positiv likviditetsvirkning fra forskydninger i omsætningsaktiver og den korte gæld på samlet tDKK 413.

Samlet set vil årets likviditetsbehov herefter udgøre tDKK 296.

Mogens Andersen gennemgik tilsvarende tallene for det kommende år, som dette nu budgetteres.

Der forventes et positivt resultat på tDKK 600. Efter afskrivninger på tDKK 800 udgør driftens likviditetsvirkning således tDKK 1.400.

Afdragene på gælden stipuleres næste år at ville stige til tDKK 600 (når der er taget hensyn til det nye lån til Kommune Kredit), og reguleringen på de forudbetalte kontingenter skønnes næste år at ville udgøre tDKK 315. Investeringsomfanget til næste år falder markant i forhold til i år, og skønnes at ville udgøre tDKK 650 (svarende til restinvesteringen i vandboringen).

I modsat retning rækker tDKK 550, som vi har forhåbning om at kunne indkassere i form af ansøgte fondsmidler. Endelig skønnes en positiv likviditetsvirkning fra udviklingen i omsætningsaktiver og kort gæld på tDKK 200

For 2024 budgetteres der således med en positiv likviditetsudvikling på tDKK 585.

Mogens Andersen sluttede gennemgangen med at spørge, om der var kommentarer eller spørgsmål fra forsamlingen. Dette var ikke tilfældet.

 

Der blev herefter holdt en lille pause, hvor cafe GOMA serverede kaffe og æbleskiver til de fremmødte.

 

 

Hvorfor spiller vi ikke til sommergreens om vinteren

Ovennævnte spørgsmål er årligt tilbagevendende, og som bestyrelsens baneansvarlige gennemgik Karen Søegaard begrundelserne for, at vi i Viborg Golfklub har valgt at skåne vore greens hen over vinteren.

Karen Søegaard oplyste indledningsvis, at sommergreens lukkes for spil med virkning fra den 24. november. Dette er nu meldt ud i Golfbox til alle medlemmer.

Vi kan glædeligvis konstatere, at mange spillere benytter vores bane. Samtidig resulterer dette i et stort slid.

Den megen nedbør i efteråret har givet problemer for greenkeeperne, som skulle have dybdeluftet vore greens med små spyd. Dette har ikke været muligt på grund af det bløde underlag.

For at imødegå angreb af sneskimmel skal alle greens sprøjtes 3 gange. Der sprøjtes nu den sidste gang, hvorefter alle greens afspærres med snore, og herefter ikke må betrædes.

Karen Søegaard pointerede, at vi i Viborg Golfklub prioriterer, at greens skal være brugbare fra foråret. Hvis greens holdes åbne hen over vinteren, vil greens først være gode sidst på foråret/først på sommeren. Da mange ikke spiller om vinteren prioriteres det derfor, at greens er i optimal stand, når de fleste dyrker sporten.

Karen Søegaard føjede til, at flere af banerne i nærområdet er helt lukket for spil om vinteren.

Hun tilføjede, at vores Pay & Play bane er åben hele året, og at der her kan spilles til sommergreens, såfremt der ikke er frost (husk dette). Karen Søegaard viste en planche, der tydeligt viste konsekvenserne af at træde på en green i frostvejr.

Greens er mest sårbare om foråret. Der kan derfor forekomme angreb af sneskimmel, og dette kan ikke forhindres, selv om der nu sprøjtes for at imødegå dette.

Karen Søegaard gjorde endelig opmærksom på, at der er forskellige græsarter på greens. Disse vokser forskelligt, hvilket betyder, at greens forekommer ujævne om foråret, indtil der er kommet tilstrækkelig vækst i græsset.

 

Per B. Jensen ville gerne kommentere beslutningen om at lukke alle greens om vinteren. Han refererede således til en samtale med formanden, hvor han havde fået det indtryk, at man ville kunne spille på sommergreens på Rød sløjfe og på Pay & Play banen. Så han undrede sig over, at denne mulighed nu ikke fandtes.

Mogens Andersen svarede, at han aldrig havde lovet noget sådant, men medgav at man havde overvejet muligheden. Beslutningen er imidlertid, at alle greens lukkes om vinteren på de 3 sløjfer.

Chefgreenkeeper Per Knudsen føjede til, at såfremt der spilles på sommergreens gennem vinterperioden, vil der skulle bruges længere tid til at greens regenererer om foråret, så de vil være dårlige i april og maj måned. Er foråret dertil koldt, vil der gå endnu længere tid. Så rent fagligt kan det ikke anbefales at holde sommergreens åbne for spil om vinteren.

 

Lars Juhl Christiansen havde gjort en iagttagelse omkring greens. Han havde det indtryk, at de greens, der var en del af Combibanen faktisk var bedre om foråret, end de greens, der var taget helt ud af spil fra det tidspunkt, hvor vi begynder at spille på Combibanen.

Per Knudsen svarede, at specielt hullerne 8, 9, 19 og 20 er ekstremt lerede i underlaget, og greens er ikke bygget efter moderne principper, hvilket gør dem specielt vanskelige at behandle og sikre optimale forhold for.

 

Lars Juhl Christiansen spurgte, om der var klubber i XL samarbejdet, som holdt greens åbne om vinteren, og opfordrede i øvrigt til, at man har det i tankerne, om man kan finde en samarbejdspartner, som holder greens åbne. Mogens Andersen mente, at Hammel og Tange forsøger at holde greens åbne, hvis det er muligt.

Formanden henviste i øvrigt til klubbens aftale med golfklubben i Hvalpsund, hvor greens som udgangspunkt holdes åbne.

 

Niels Tylstrup efterlyste hvilke planer, klubben har for vedligeholdelse af vintergreens. Per Knudsen svarede, at der vil blive fjernet ormeskud på vintergreens efter behov. Som vejrliget er nu, kan der ikke køres på sommergreens på Pay & Play banen.

 

 

Toiletforhold om vinteren

Fra flere klubmedlemmer – primært fra den kvindelige del af medlemsskaren – har der været udtrykt utilfredshed med, at der ikke er mulighed for toiletbesøg, når der spilles om vinteren, og toiletbygningerne er aflåste.

Annemarie Bjerresgaard Jensen gennemgik argumenterne for den ordning, der er foreslået fra klubbens side.

Det er således meldt ud til alle medlemmer, at der er mulighed for at benytte toiletterne i klubhuset, når man turner efter at have spillet de første 9 huller. Her gives der mulighed for at holde en 10 minutters pause, uden at spilleretten mistes. Bagfra kommende spillere er velkommen til at ”gå igennem”, såfremt man ikke har samme behov for toiletbesøg.

Der havde været forslag om at kunne benytte toiletterne i greenkeepergården, men dette giver problemer i relation til alarmsystemet, ligesom der skal sørges for rengøring, og et stop ud for greenkeepergården vil så betyde et stop midt på hul 1.

Alternativt var der kommet forslag om opsætning af et tørkloset. Men også dette var blevet fravalgt. Dels som følge af udgifterne der følger med, dels som følge af det rengøringsbehov, en sådan løsning vil medføre.

Så Annemarie Bjerresgaard Jensen påpegede, at man var nødt til at leve med løsningen med at benytte klubhusfaciliteterne endnu et år.

Til gengæld er der forhåbentlig en løsning på vej for næste vinter, idet etableringen af en elforsyning til pumperne ved vandboringen ved hul 14 vil betyde, at der kan etableres varme på toiletbygningen på dette hul, så toilettet her fremover vil kunne benyttes (også når man kommer til teestedet på hul 17).

 

 

Et godt tilbud fra klubben

Mogens Andersen reklamerede kort for det tilbud, der for nyligt var blevet præsenteret for medlemmerne.

Tilbuddet går ud på, at man – mod at betale 3 års kontingent forud – får gavekort på samlet 4.000 kr. Desuden kan man så deltage i en golfudflugt til Ikast Golfklub samt deltage med 2 personer til en koncert i Tinghallen inklusiv menu og drikkevarer.

Det skal betragtes som en forudbetaling fra medlemmet, hvor kontingentet indtægtsføres over de næste 3 år. Herved får klubben tilført likviditet, som medfører en rentebesparelse, og med indarbejdelsen af de ekstra elementer vil medlemmer, der benytter sig af tilbuddet, få et pænt afkast.

 

Bjarne Vognsen syntes tilbuddet var i orden, men ønskede oplyst, hvad man gjorde, hvis man ikke kunne spille golf mere.

Mogens Andersen redegjorde for dette. Der vil ikke være mulighed for tilbagebetaling af beløbet, men der er i aftalen med den enkelte gjort opmærksom på, at man har mulighed for overdragelse til en anden person, såfremt det skulle komme til en situation, hvor man ikke kan spille golf mere.  

Bjarne Vognsen tilføjede, at man også kunne overveje en ren låneordning. Mogens Andersen svarede, at den nuværende løsning var valgt, så der var et større incitament for den enkelte.

 

 

Eventuelt

Formanden gjorde opmærksom på, at cafe Goma holder helt lukket i januar måned. Automaten med øl og vand vil så kunne benyttes, og han føjede til, at der var indgået en aftale med Peter Larsen Kaffe om opsætning af en kaffemaskine, så man selv har mulighed for at lave en kop kaffe.

 

Kurt Granby Jensen udtrykte en stor tak til bestyrelsen, idet specielt formandskabets indsats havde sparet klubben for en udgift til manager og dermed sparet klubben for 3,5 mio. kr. de seneste 7 år. Uden denne indsats ville behovet for en kontingentstigning have været betydeligt større.

 

Jørgen Villy Jarsskov spurgte til status for Teebox’en. Mogens Andersen svarede, at situationen fortsat var uafklaret, men at Teebox’en var i drift og kunne benyttes. Klubben har dog ingen andel i driften, men sørger for, at der bliver holdt rent. Man kan booke tider i Golfbox som tidligere.

 

Afslutningsvis fik Caspar Andersen lejlighed til at reklamere for sine gode tilbud i Shoppen, og træner Jonas Jensen og trænerelev Andreas Kvorning takkede for sæsonen og gjorde opmærksom på de golfrejseaktiviteter med indlagt træning, de planlægger for den kommende sæson.

 

Endelig takkede formand Mogens Andersen for det fine fremmøde og ønskede alle en god jul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunne du lide dette? Del det...

Shares