Årets sidste officielle klubarrangement var medlemsmødet den 20. november, hvortil ca. 60 af vore medlemmer havde tilmeldt sig.

Vort medlem Poul Dahl havde indvilget i at holde et indlæg om sine mange oplevelser og forsøg på at påvirke organisationen under sin lange karriere i militæret.

Poul Dahl aftjente efter sin studentereksamen værnepligten ved Prinsens Livregiment i Viborg. Herefter ventede sergentskole og efterfølgende officersskole, som blev afsluttet efter 3 år i 1971.

Efter en kort overgang på Bornholm søgte Poul Dahl ind til jægerkorpset, hvor han senere endte med at blive chef.  Inden det kom så vidt, var Poul Dahl udsendt som FN observatør i Indien og Pakistan.

Poul Dahl talt om det behov for transformation af organisationen i jægerkorpset, som efter Murens fald i 1989 var nødvendigt for at tilpasse sig den nye militære virkelighed, nu da den egentlige fjende var forsvundet.

Efter sin tid i jægerkorpset kom Poul Dahl i 1993 som FN udsending til Irak, hvor han sammen med 300 FN vagter skulle indgå i FN’s fredsbevarende styrker.  Det var dog meget svært at løse nogen form for humanitær opgave, og Poul Dahl berettede levende om problemerne med at sikre, at dem, der var i nød, kunne hjælpes, og at dem, der skulle hjælpe, fik mulighed for dette.

Poul Dahl opholdt sig i Irak i 4 år. Under sit ophold der, mødte Poul Dahl sin nuværende kone, med hvem han har fået 3 børn, der alle er født i Beirut.

I 1996 blev Poul Dahl fritaget for opgaven i Irak, hvorefter han tog orlov og i en periode boede med sin familie i Beirut.

Familien valgte dog at komme tilbage til Danmark, hvor Poul Dahl blev bataljons chef ved Prinsens Livregiment. I denne periode fik Poul Dahl også opgaver med uddannelse af og opbygning af en bataljon i de baltiske lande.

I 2005 gik Poul Dahl på pension fra militæret.

Ud over sin militære løbebane, har Poul Dahl været kommunal- og regionsråds-politiker, og han har aldrig været bange for at give udtryk for og stå fast på sine meninger. Poul Dahl er tillige forfatter til flere bøger.

Efter det meget spændende foredrag, var der mulighed for forsamlingen til at stille spørgsmål – både om tiden ved militæret og fra det politiske liv. 

I den efterfølgende pause bød klubben på kaffe og kage.

Herefter gennemgik formand Mogens Andersen udviklingen i klubbens medlemssituation. I modsætning til den generelle udvikling i de danske golfklubber, hvor der mange steder kæmpes med vigende medlemstal, viser udviklingen i Viborg Golfklub glædelig vis en mere positiv trend, og selv om der kan komme flere udmeldelser i den nærmeste fremtid, er det vor klare opfattelse, at der, når året er gået, vil være tale om en pæn positiv tilvækst i medlemsskaren.

Det kan vi kun glæde os over, idet det giver god basis for at sikre et fornuftigt regnskabsmæssigt resultat også til næste år.

 

Afslutningsvis orienterede chefgreenkeeper Per Knudsen om de aktuelle gøremål på banen. Arbejdet generes dog i nogen grad af det meget fugtige vejrlig, der umuliggør arbejde med tunge maskiner på en stor del af banearealet. Nogle opgaver – f.eks. luftning af vore greens må således vente til næste år.
Også et planlagt arbejde omkring bedre dræning af greenen på hul 18 kan det blive nødvendigt at udskyde til næste forår.
I stedet bruges tiden nu til at tynde ud i noget af bevoksningen, ligesom maskinerne skal klargøres til den kommende sæson.

Per Knudsen orienterede tillige om, at baneudvalget – bl.a. på grundlag af medlemmernes brug af app’en Golfsporet – var kommet med en række forslag til større og mindre ændringer på banen. Bestyrelsen har behandlet disse forslag, og har indtil videre besluttet, at der kan nedlægges et mindre antal bunkers. Det drejer sig bl.a. om bunkeren mellem hul 7 og 18, den bageste greenbunker ved hul 17, samt fairway bunkeren i venstre side på hul 23 og i højre side (ved forhøjningen i svinget) på hul 25.

 

Efter dette sidste indlæg takkede formanden for fremmødet og opfordrede forsamlingen til også at møde frem til næste medlemsarrangement, som bliver generalforsamlingen i marts måned.

Se MEDLEMSSTATISTIKKEN pr 15/11-19 for Viborg golfklub.

Kunne du lide dette? Del det...

Shares