Generalforsamling

Referat fra generalforsamlingen den 23. oktober 2019 i Cafe Spangsbjerg.

1.Valg af dirigent

 Bestyrelsen foreslog Vagn Holt, som blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

  1. Formandens beretning

Formanden Ole Hansen startede med at omtale den kommende vinterperiode, hvor der fortsættes med at blive ”kastet bolde” kl. 8.45 og starttid kl. 9.00. Derudover omtaltes Hall of Fame og julefrokostturneringen med Morgenfruerne og Seniorerne.

Der har i sidste vinterperiode ikke været interesse for muligheden for at spille billard og bowling, så der er ikke lavet aftaler om dette for kommende vinter.

Sæsonen forløb som sædvanligt med ugentlig spil, månedsturneringer, udflugter til Aars og Hvalpsund, OB-cup og afsluttes som nævnt med Hall of Fame i november. Der er desuden afviklet den sædvanlige match mod morgenfruerne. I år vandt OldBoys, så nu har vi vundet 11 af de 19 spillede matcher.

Tysklandsturen har været gennemført efter samme koncept som de seneste mange år. Turen i 2019 var den 16. i rækken. I 2020 går turen igen til Gut Apeldör og det bliver i perioden 8. – 10. juni.

Info om priser og tilmelding udsendes i starten af januar.

Formanden nævnte endvidere, at præmierne var ændret fra vine til gavekort – opfordrede til at flere spillede EDS om onsdagene, også selvom man spiller hulspil – orienterede om lynsikringen af den overdækkede terrassedel af toilethusene – omtalte implementeringen af de nye regler, og udsættelsen af handicap systemet til 2021.

Vigtigheden af frivilligt arbejde i Golfklubben blev nævnt, her bidrager mange Old Boys medlemmer, og har man lyst til at deltage i dette arbejde, kan man kontakte greenkeeper Per eller sekretariatet.

Slutteligt takkede formanden Golfklubbens bestyrelse, sekretariatet, greenkeeperstaben, shoppen, cafeens forpagter og personale samt den øvrige oldboys bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år.

Beretningen blev godkendt med akklamation.

 

 2A. Vedtægtsændringer

Formanden redegjorde for baggrund og indholdet i de af bestyrelsen foreslåede ændringer af vedtægterne. Herunder ønsket om at bestyrelsen ændres fra 3 til 4 medlemmer, som selv  konstituerer sig.
De foreslåede ændringer af vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.

 

  1. regnskab

Kasserer Jens Overgaard aflagde det reviderede regnskab, der udviser et underskud på 655 kr.

Bestyrelsen betragter regnskabet som tilfredsstillende.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

 

  1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

   Grundet de ændrede vedtægter er indeværende år et overgangsår, således der skulle vælges 3 til  bestyrelsen.

  Jens Overgaard blev genvalgt for en periode på 2 år.

  Hans Ole Schou blev genvalgt for en periode på 1 år.

  Jørgen Hansen ønskede ikke genvalg, og bestyrelsen forslog Tommy Ganderup som nyt medlem.

  Tommy Ganderup blev valgt for en periode på 2 år.

Formanden takkede Jørgen Hansen for hans indsats som suppleant siden 2012, og roste ham for at have løftet arbejdsbyrden for en suppleant til rammerne for et fuldgyldigt bestyrelsesmedlem. 
Ikke mindst Jørgens indsats i forbindelse med turene til Tyskland og fastlæggelse af menuen til månedsturneringerne har været værdsat.

Formanden overrakte som tak en lille vingave, og forsamlingen komplimenterede med applaus.

 

  1. Valg af 2 revisorer

Kai Skou Hansen og Stig Andersen blev genvalgt.

 

  1. Fastsættelse af kontingent. 

Kontingent for det kommende år blev uændret 100 kr. årligt.

 

  1. Indkomne forslag.

 Der var ikke indkommet forslag.

 

  1.  Eventuelt.

 Tommy Christensen opfordrede til, at der spilles andre former end High–Low om onsdagene, og at der spilles mange flere runder EDS.
  Foreslog at der evt. kunne spilles en ”Single-cup” som pendant til OB-cuppen.

 Leo Larsen takkede for invitationen til generalforsamlingen og udtrykte tilfredshed med ændring af vedtægterne, som han følte var tegn på at OldBoys levede og fulgte med tiden. Det havde inspireret ham til følgende lille ordspil:

I OldBoys ligger en forunderlig magt, som viser golfen i al sin pragt,
– og løfter vort sind og tankers flugt, og gør herved vort liv så strålende smukt.

Søren Nabe Frederiksen og Orla Nygaard overrakte flotte gaver til alle bestyrelsesmedlemmer.

Formanden takkede initiativtagerne samt alle medlemmer for gaven.

Formanden takkede dirigenten for indsatsen og overrakte en flaske vin.

Generalforsamlingen var hermed afsluttet og man gik over til de gule ærter med diverse tilbehør samt kaffe med flødeskumslagkage.

 

74 af klubbens 114 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Kunne du lide dette? Del det...

Shares