Vedtægter for Tirsdagspigerne

Tirsdagspigerne er en klub-i-klubben i Viborg Golfklub

§1 – Formål
Stk. 1.
Tirsdagspigernes formål er at fremme interessen for golfspillet og det sociale samvær med hovedvægt på golfspillet.

Stk. 2.
Der spilles efter de samme regler som gælder for spil i Viborg Golfklub.

Stk. 4.
Der spilles hver tirsdag i sæsonen hvis ikke andet er oplyst.

§2 – Medlemskreds
Der kan optages kvinder, der er fyldt 18 år, der er medlem af Viborg Golfklub, og som har max EGA hcp. 54.
Viborg Golfklub har besluttet, at spillere uden EGA hcp ikke kan deltage i tællende turneringer. Da alle tirsdagspigernes turneringer er tællende, gælder reglen også her.

§3 – Komiteen
Stk. 1.
Komiteen består af 5-7 medlemmer, der alle er på valg hvert år.

Stk. 2.
Komiteen konstituerer sig selv efter valget.

Stk. 3.
Fratræder formand eller kasserer i utide, rekonstituerer komiteen sig.

§4 – Økonomi
Stk. 1.
Der betales ikke kontingent til Tirsdagspigerne.

Stk. 2.
Regnskabsåret følger sæsonen.

Stk. 3.
Klubben skal ikke oparbejde en formue.

§5 – Generalforsamlingen
Stk. 1.
Generalforsamling afholdes hvert år den sidste tirsdag i september. Der indkaldes til generalforsamlingen ved udsendelse af nyhedsmail samt ved opslag mindst 3 uger før. I generalforsamlingen kan kun deltage personer, der opfylder betingelserne i §2.

Stk. 2.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3.
Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer af Tirsdagspigerne stemmer for.

Stk. 4.
Dagsordenen for den ordinære generalforamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Valg til komiteen
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt

Stk. 5.
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag vil blive offentliggjort ved opslag i golfklubben senest 7 dage før generalforsamlingen.
Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen.

§6 – Tvist
Såfremt der opstår tvister, der ikke omfattes af Tirsdagspigernes vedtægter, henvises til Viborg Golfklubs vedtægter, hvis disse er relevante for den pågældende tvist.

§7 – Opløsning af Tirsdagspigerne
Hvis Tirsdagspigerne opløses ved beslutning iht. vedtægternes §5, stk. 3, overgår evt. formue til Viborg Golfklub

§8 – Datering
Således vedtaget på Tirsdagspigernes generalforsamling, den 28. september 2021

Kunne du lide dette? Del det...

Shares