Referat fra generalforsamling

Tirsdagspigerne i Viborg Golfklub

Tirsdag d. 28. september 2021

 

Deltagerantal: 16 stemmeberettigede Tirsdagspiger.

  1. Valg af dirigent.

Ulla modtog valg og konstaterede, at indkaldelse og dagsorden er offentliggjort i hht. gældende vedtægter.

 

  1. Formandens beretning.

Formanden gennemgik ”Årets gang” Tirsdagspigerne 2021.

Beretningen kan rekvireres ved henvendelse til Marianne Lykke.

Der var ingen spørgsmål til formandens beretning.

 

Estrid gennemgik regnskab 2020/2021.

Der var ingen spørgsmål til årets regnskab.

Regnskabet godkendes og kan rekvireres hos Estrid.

 

  1. Valg til komiteen.

Marianne, Anette og Lone modtog ikke genvalg.

Maibritt Steffenauer meldte sig som sekretær.

Anette Lyngså meldte sig som medlem.

Vibeke har givet tilsagn om interesse for formandsposten, men deltog ikke i generalforsamlingen. Birgit vil tage kontakt til Vibeke mhp. en endelig accept.

Lone sender nyhedsbrev ud, om der er andre Tirsdagspiger, der vil være en del af komiteen.

 

  1. Indkomne forslag:
  • Vedtægtsændring § 3 stk. 1 – antal af komitemedlemmer forslås ændret til 5-7 medlemmer

Forslaget vedtages med 100% opbakning blandt de stemmeberettigede fremmødte.

 

 

  • Erfaringer med scoreindtastning på mobiler.

Flere er glade for, at det er frivilligt.

Flere turneringsledelser finder det tidsbesparende.

Der har været flere fejl, hvor det mobilindtastede og scorekort ikke har været enslydende.

Den nye komite undersøger, hvilke regler der gælder mht. aflevering af fysiske scorekort.

 

Estrid arrangerer vinterbowling – dato kommer senere.

Forslag om ”regelaften” inden opstart på sæsonen.

Komiteen modtager gerne løbende forslag til vinteraktiviteter.

Udenfor sæsonen kan  vi ”invitere” andre Tirsdagspiger til golf enten på golfbox.dk eller på facebook.

 

  • Turneringsformer i 2022. Hvad er interessen?

Forslag om mindre slagspil i forhold til, at der kommer flere ”nye” Tirsdagspiger end elitespillere.

Forslag om at droppe ”Damer inviterer herrer, da ”Best of Viborg” ikke spilles længere.

Forslag om mere holdspil – både regulerende og ikke-regulerende runder.

Forslag om også at spille i handicap-orden.

 

 

  1. Eventuelt

Ingen punkter.

Ulla rundede mødet af ved at takke for god ro og orden.

 

Ref.:/Lone

 

Kunne du lide dette? Del det...

Shares